. . . l o a d i n g . . .
Tác Giả
Vũ Đức Nghiêm

- sinh năm 1930 tại Hoành Nha, Nam Định.
- học sinh Chu Văn An , Hà Nội,
Đại Học Văn Khoa Saigon & Đà Lạt.
Cử nhân Văn Khoa, Đại Học Đà Lạt
- sáng tác ca khúc từ 1947
- Khóa 1, Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, 1951-1952
- Đại đội trưởng, tiểu đoàn 711 Khinh Quân (1953-1954)
- Tham Mưu Phó Tiểu Khu Tuyên Đức (1967-1970)
- Giảng Viên môn Tiếp Vận Trường Tham Mưu Cao Cấp Đà lat-Long Bình (1973-1975)
- Tù Cải Tạo 13 năm
- Định cư tại San José, Hoa Kỳ từ tháng 11, 1990

Home