-Chuyeän keå treân bieån ñeâm   (trang nhaø VNVHHN, nxb Ñaïi Nam, Nguyeãn YÙ Thuaàn)

-REÂU PHONG MAÁY LÔÙP

-Boùng Nguyeät Loøng Soâng

-Caây saàu rieâng vöôøn cuõ

-Coù nhöõng côn soùng

-Moät thôøi ñeå yeâu

- ÑAÙ HOA CÖÔNG

-Bình Döông, moät ngaøy taùi ngoä

-TAØU BÒNH VIEÄN ÑAÛO AÙNH SAÙNG

-KE DUA DUONG

-CON CHO DI LAC