-Voõ Kyø Ñieàn töø trang nhaø cuûa Luaân Hoaùn   (thô Phan Ni Taán, Hoaøng Xuaân Sôn)

-Ñaøi Tieáng Noùi Hoa Kyø (VOA)