ÑOÂI MAÉT NGÖÔØI AÛNH

                                                                                     Voõ Kyø Ñieàn

    Tröông Traøo, moät thi só Trung Hoa ôû theá kyû thöù möôøi baûy, ñôøi nhaø Thanh, trong cuoán U Moäng AÛnh ñaõ noùi:  Göông chaúng may gaëp phaûi ñaøn baø xaáu, nghieân möïc chaúng may gaëp phaûi tuïc töû, kieám chaúng may maø gaëp phaûi moät vieân töôùng taàm thöôøng, thì coøn bieát laøm sao ñöôïc.  Thieät tình chöa coù lôøi nhaän ñònh naøo kheùo hôn ñeå cheâ traùch moät keû baát taøi.

    Toâi aên caép yù ngöôøi xöa ñeå noùi ngöôïc laïi.  Göông raát may gaëp ñöôïc myõ nhôn, nghieân möïc raát may gaëp ñöôïc hieàn só, kieám raát may gaëp ñöôïc danh töôùng, ñôøi coøn gì söôùng hôn nöõa.  Khi caàm quyeån aûnh ñeïp " Vieät Nam Queâ Höông Toâi " cuûa Leâ Quang Xuaân trong tay, toâi beøn maïo muoäi theâm thaét yù môùi.  Caûnh raát may gaëp ñöôïc ngöôøi aûnh coù taøi.

   Theá naøo laø moät ngheä só ?  Hoï cuõng nhö moïi ngöôøi bình thöôøng nhöng khaùc hôn ôû choã maét thaáy tai nghe. Hoï thaáy caùi ngöôøi thöôøng khoâng thaáy, nghe caùi ngöôøi thöôøng khoâng nghe.  Neáu thaáy caùi caây laø caùi caây, thì khoâng phaûi laø caùi caây.  Nghe tieáng chim hoùt maø noùi laø chim hoùt, thì khoâng phaûi laø chim hoùt.  Ngöôøi ngheä só phaûi thaáy noãi hy voïng len trong sôù goã laøm nöùt voû xanh naâu, thaáy nieàm vui chaát ngaát cuûa maët trôøi hoàng chöùa trong chieác laù xanh non, phaûi thaáy ñöôïc noãi quan san teâ taùi ôû chieác laù vaøng heùo uùa saép lìa caønh.

   ÔÛ ñaây Leâ Quang Xuaân ñaõ thaáy ñöôïc neùt taøn phaù cuûa thôøi gian ôû laøn reâu moác xanh baùm treân maùi ngoùi ñeàn xöa, noãi theâ löông cuûa veät traêng laïnh tanh in treân baõi vaéng, nieàm vui chön saùo cuûa treû thô tung taêng röøng döøa, noãi xao xuyeán cuûa ñoâi löùa yeâu nhau trong nhòp cheøo quaûy nheï, thaáy caùi meânh moâng cuûa khoâng gian to roäng qua nhöõng maùi nhaø döôùi luõng thaáp nhoû nhö ñaàu caây taêm, thaáy ñöôïc noãi nieàm haïnh phuùc ôû maøu xanh luoáng rau noõn, laéng nghe ñöôïc noãi bình yeân laëng lôø cuûa chieác thuyeàn con neo beán vaéng, thaáy ñöôïc söùc soáng vöôn leân ôû meû löôùi buoåi bình minh, thaáy ñöôïc caû moät "vuõng tang thöông nöôùc loän trôøi."...

   Nhieàu laém, toaøn taäp aûnh, noùi sao cho xieát.  Ñoù laø caû moät Vieät Nam Queâ Höông Meán Yeâu vôùi söùc soáng daâng traøo.  Sau nhöõng khoái taûng maøu saéc, ñöôøng neùt  ñöôïc ghi qua oáng kính, toâi thaáy ñöôïc noãi loøng hoaøi höông cuûa Leâ Quang Xuaân traøn ngaäp baõi noï bôø kia, Leâ Quang Xuaân ñaõ khieán cho ngöôøi xem aûnh, trong ñoù coù toâi, ñaâm nhôù nhaø quay quaét.

    OÂi, caùi tình cuûa Anh thöông queâ höông, ñaát nöôùc saâu ñaäm bieát bao nhieâu !