ÑIEÅM SAÙCH:

-Vaøi nhaän xeùt veà theá giôùi vaên chöông Hoà Tröôøng An

-Lôøi Baït quyeån Moät Caûnh Hai Queâ cuûa Nguyeãn Taán Höng

-Con ngöôøi vaø buùt phaùp Nguyeãn Taán Höng qua Moät Noãi Buoàn Rieâng

-Ñoâi maét ngöôøi aûnh   (Vieät Nam Queâ Höông Toâi cuûa Leâ Quang Xuaân)

-Vaøi neùt laï trong thô Löu Nguyeãn.   Giôùi thieäu taäp thô Tri AÂm