SAÙCH ÑAÕ XUAÁT BAÛN:

-Keû Ñöa Ñöôøng  (Vieät Publications 1986)
-Pulau Bidong Mieàn Ñaát Laï  (truyeän daøi, Xuaân Thu 1992)

Caùc truyeän ngaén ñöôïc Giaùo Sö Huyønh Sanh Thoâng dòch ra Anh Ngöõ (Council on Southeast Asia Studies, Yale Center for International and Area Studies)
     -Brother Ten     (To Be Made Over.  The Laïc -Vieät Series No 5.1988)
     -The Old Man Who Believed Only What He Saw    (The VietNam Forum. Winter-Spring 1987)