Nhng tac pham do Van Tuyen phat hanh :

achbull1.gif (97 bytes) Khoang Tri Rieng, thi tap - TngVi, 1999

achbull1.gif (97 bytes) Mua ong Ho Hen, tap truyen -Le Th Nh, 1999

achbull1.gif (97 bytes) Gia Hai Mua Gio, tap truyen - Nguyen Th Phong Dinh, 1999

achbull1.gif (97 bytes) Ve Di Hien Xa, thi tap - Song Vinh, 2000

achbull1.gif (97 bytes)Th Nguyen c Bat Ngan, thi tap - Nguyen c Bat Ngan, 2000

achbull1.gif (97 bytes) Tren ng Bien Gii, tap truyen - Vu Uyen Giang, 2000

e co cac tac pham, xin lien lac cung tac gia hay Van Tuyen.