• Văn Nghệ Ngàn Phương: Số Ðặc Biệt cho Titi
  • Văn Học Nghệ Thuật: Số Tưởng Niệm Trương Nguyễn Thi Thanh
  • Văn Nghệ Ngàn Phương: Số 28, ngày 25 tháng 2, 1998
  • Nén Nhang, Tâm Thức, Bềnh Bồng Cho Em - Nguyễn Ðăng Tuấn
  • Vĩnh Biệt Người Không Quen - Tiêu Dao
  • Tản Mạn - Sung Nguyễn
  • Nén Hương Cho Tâm Thanh - Ngô Minh Hằng