cả đời mang một giấc mơ

copyright © 1997 by Van Tran