bài tự do cho người tình không chân dung

copyright © 1997 by Van Tran