nước, niềm nhớ khôn nguôi

copyright © 1997 by Van Tran