giết tôi bằng những bài thơ

copyright © 1997 by Van Tran