muối, nửa hạt một bài thơ

copyright © 1997 by Van Tran