một khúc ân tình thế giới sinh

copyright © 1997 by Van Tran