Trưng Vương niên khóa 1968 - 1975
Trưng Vương
 
Xuân Mê Linh Trưng Vương 1975 của
- TV Đỗ Thị Hài (12B)
- TH Nguyễn Như Đức (Vơ Trường Toản)