Trưng Vương niên khóa 1968 - 1975
Trưng Vương
 

Logo Trưng Vương Hội Ngộ 07/16/2005 (TV Đỗ Thị Hài (12B) chụp)