Trưng Vương niên khóa 1968 - 1975
Trưng Vương
 
Tem Trưng Trắc Trưng Nhị

(This is one of two stamps issued by North Vietnam on March 14, 1959 to commemorate the Trung Sisters)