Trưng Vương niên khóa 1968 - 1975
Trưng Vương
 

 

 

Kỷ Yếu Trưng Vương 1975 của
- TV Tôn Nữ Bích Ngọc (12A3)
- TV Nguyễn Thị Phượng (12B)