Trưng Vương niên khóa 1968 - 1975
Trưng Vương
 

 

Ban Giảng Huấn

Từ Kỷ Yếu Trưng Vương 1975

Danh Sách Thầy Cô Trưng Vương đều trích từ Kỷ Yếu Trưng Vương 1975 của
- TV Tôn Nữ Bích Ngọc (12A3)
- TV Nguyễn Thị Phượng (12B)

Những tin tức chi tiết của
- Cô Nguyễn Thị Đức
- TV Lê Ngọc Trâm (12B)