Nhu+~ng Trang Thu+ Muo^.n

This story is dedicated to Ngoc.

Nga`y\...Tha'ng...Na(m...

Anh Chu+o+ng ye^u, The^' la` anh d-a~ vu+o+.t bie^n ho+n hai tha'ng. Nga`y nha^.n d-ie^.n ti'n ba'o tin anh d-u+o+.c ta`u Ha?i Qua^n My~ vo+'t, Tha?o cha.y va`o pho`ng ta('m vu+`a kho'c vu+`a ca'm o+n D-u+'c Me.\. Nhu+ng sao ma~i d-e^'n gio+` na`y va^~n chu+a tha^'y anh vie^'t tho+ cho Tha?o nhu+ d-a~ hu+'a\? Gio+` d-a^y, Tha?o d-ang la^?m ca^?m ghi xuo^'ng nhu+~ng chuye^.n la(.t va(.t trong nga`y\. D-o+.i khi na`o nha^.n d-u+o+.c tho+ anh ro^`i go+?i cu`ng mo^.t lu'c cho anh d-o.c gia?i sa^`u, anh nhe'\?

Chuye^.n cu?a nga`y ho^m nay la` chuye^.n cha Tha?o bi. ba('t\. "Ho." va`o nha` co`ng tay cha Tha?o la.i ro^`i cho ngu+o+`i lu.c xoa't kha('p no+i\. Di~ nhie^n la` cha? ti`m tha^'y gi` ca?! Me. Tha?o xin tha'o co`ng kho?i tay cha vi` ngu+o+`i chu+a tu+`ng pha.m mo^.t a'n nho? na`o ngoa`i ca'i to^.i nghe^. si~ nghe`o\. To^.i nghie^.p me., me. no'i la` no'i va^.y nhu+ng tha^m ta^m cu~ng thu+`a hie^?u ly' le~ cu?a ke? ye^'u co' bao gio+` d-u+o+.c ai nghe d-a^u\? Tha?o chi? bie^'t d-u+'ng xo' nha` nhi`n cha, me. ro^`i la.i nhi`n d-e^'n ngu+o+`i em trai d-ang nghie^'n ra(ng, na('m cha(.t d-o^i tay nho?, co^' ghi`m co+n pha^~n ua^'t d-ang da^ng le^n kho'e ma('t. Tha?o thu+o+ng cha, thu+o+ng me., xo't em va` tu?i cho tha^n co^ the^' trong ca'i xa~ ho^.i "ro+.p bo'ng ma't ho`a bi`nh" cu?a nga`y ho^m nay\. The^' la` cha Tha?o la.i so^'ng mo^.t d-o+`i so^'ng da`nh cho thie^n ha.\. Tru+o+'c kia cha Tha?o thuo^.c ve^` ba.n be`, thi` ba^y gio+` ngu+o+`i thuo^.c ve^` cai tu`\. Me. Tha?o se~ tie^'p tu.c ca?nh ga` ma'i nuo^i con va` tu.i Tha?o la.i tro+? ve^` vo+'i nhu+~ng nga`y tha'ng kho^ng cha nhu+ xu+a\...

Nga`y\...Tha'ng...Na(m...

Anh Chu+o+ng o+i, Sa'ng nay chu' Ba'ch, em ruo^.t cua? me. Tha?o, tu+` Ha` no^.i ghe' la.i tha(m chi.\. Chu' xa'ch theo tu'i ga.o nho? la`m qua` cho ca? nha`, ma(.t ma`y chu' co`n chu+a he^'t bo+~ ngo+~ tru+o+'c ca?nh "d-a^'t nu+o+'c ta gia`u d-e.p" thi` me. Tha?o d-a~ me^'u ma'o bu+o+'c ra o^m la^'y chu', kho^ng no'i d-u+o+.c mo^.t ca^u\. Ho+n hai mu+o+i na(m xa ca'ch, ba^y gio+` mo+'i co' di.p ga(.p la.i\. Co`n lo+`i no'i na`o co' the^? die^~n ta? d-u+o+.c no^~i nho+' la^~n vo+'i nie^`m vui\? D-u+'a em trai ke'o tay Tha?o: "Tro^ng chu' Ba'ch gio^'ng... Vie^.t co^.ng qua'!". Tha?o chi? hu+' mo^.t tie^'ng ro^`i bo? d-i cho^~ kha'c. Tuy va^.y, Tha?o pha?i co^ng nha^.n ra(`ng chu' Ba'ch qua? co' gio^'ng tha^.t: Ma('t sa^u hoa('m, ra(ng ho^ va` va`ng e^.ch vi` kho'i thuo^'c la', d-o^i go` ma' d-a^m cao nhu+ muo^'n cho.c thu?ng da ma(.t va` ma'i to'c lu+a thu+a tre^n va^`ng tra'n ho'i la`m Tha?o cho+.t lie^n tu+o+?ng d-e^'n nhu+~ng bu+'c bie^'m ho.a va^~n hay tha^'y o+? trong ba'o Ngu.y mi`nh nga`y xu+a\. Tho^i kho^ng che^ chu' Ba'ch nu+~a, lo+~ hay d-u+o+.c, me. buo^`n anh a.!

Nga`y\...Tha'ng...Na(m...

Ho^m nay d-o^?i tie^`n, anh Chu+o+ng! Nha` nu+o+'c gio+'i nghie^m tu+` to^'i ho^m tru+o+'c ne^n d-u+o+`ng xa' va('ng nga('t. Tha?o ca^`m to^ cha.y xuo^'ng go'c pho^' mua bu'n mo.c cho ca? nha` a(n sa'ng, ti'nh xin the^m nu+o+'c du`ng nhu+ thu+o+`ng le^. nhu+ng no^`i nu+o+'c du`ng cu~ng ca.n ro^`i\. Tho^i, nhu+ va^.y la` ca? nha` cha('c pha?i a(n co+m tru+a so+'m ho+n thu+o+`ng le^.\. Tha^.t kho^?, anh Chu+o+ng a`, chi? to^.i cho o^ng quy' tu+? cu?a nha`, su+'c trai mo+'i lo+'n, mau d-o'i, a(n uo^'ng nhu+ ro^`ng cuo^'n ma` ba^y gio+` cu+' bi. thie^'u tho^'n ne^n ngu+o+`i da`i ra nhu+ ca^y sa`o\. Buo^?i chie^`u, me. Tha?o ve^`, tay ca^`m hai tra(m d-o^`ng tie^`n mo+'i\. Tha^'y tu+o+ng lai d-en nhu+ mu+.c ta`u ne^n me. Tha?o la.i cha.y ra cho+. mua mo^.t ca(.p ga` d-e^? nuo^i, ngo^. nho+~ lu'c ca^`n co`n nga? ra la`m thi.t... Hai con ga` tro^ng ye^u qua'!

Nga`y\... Tha'ng... Na(m...

Anh Chu+o+ng o+i! Me. Tha?o mua la^`m ga` tre, mi`nh nuo^i to+'i che^'t, chu'ng no' cu~ng kho^ng lo+'n the^m mo^.t pha^n na`o nu+~a\. Ga` chi ma` du+~ nhu+ quy?, he^~ d-i ngang qua ma(.t la` bi. no' ru+o+.t d-a' d-au d-ie^'ng. Nhu+ng ke^? ra thi` cu~ng vui\. Tha?o cu+' la`m bo^. cha.y ngang ro^`i thu+`a lu'c hai con ga` d-ang ngon tro+'n ru+o+.t phi'a sau, Tha?o cho+.t d-u+'ng ye^n la.i\. The^' la` ca? hai con kho^ng ki.p tha('ng, to^ng va`o ngu+o+`i Tha?o ca'i d-u`ng. Cha('c tu.i no' que^ va` the^? na`o cu~ng ti`m ca'ch tra? thu` Tha?o cho coi\. Tha?o thi'ch pha' hai con ga` na`y ghe^!

Nga`y\... Tha'ng... Na(m...

Con ga` tro^'ng cu?a nha` bi. che^'t ro^`i! Ma^'y ho^m tru+o+'c no' bi. ru`, ca'nh xoa?i phe^'t d-a^'t, cha^n d-i le^.t be^.t trong pho`ng kha'ch, bi. o^ng quy' tu+? lo+~ cha^n d-a.p tru'ng lu+ng, quay ra che^'t kho^ng ke^u no^?i d-u+o+.c mo^.t tie^'ng. Tha?o d-em cho^n xa'c ga` du+o+'i go^'c na\. Buo^`n qua' kho^ng muo^'n vie^'t nu+~a anh a.!

Nga`y\...Tha'ng...Na(m...

Nha^.n d-u+o+.c tho+ anh, Tha?o tha^.t mu+`ng nhu+ng sao anh vie^'t chi ma` nga('n qua' va^.y, sao kho^ng ke^? cho Tha?o nghe chuye^.n trong nha`, ngoa`i ngo~, pho^' xa'\... Tha?o va^~n vie^'t tho+ d-e^`u cho anh d-o' anh Chu+o+ng, kho^? la` Tha?o kho^ng co' tie^`n mua tem tho+\. Anh ra'ng cho+` nhe'! Tha?o d-a~ d-u+o+.c cha^'p thua^.n va`o da.y ho.c trong Cho+. lo+'n. Lu+o+ng gia'o sinh se~ la` 32 d-o^`ng mo^.t tha'ng tu+'c la` chi? d-u+o+.c 80 pha^`n tra(m lu+o+ng cu?a gia'o vie^n trong nga.ch tho^i nhu+ng tu+` tu+` ro^`i Tha?o cu~ng se~ co' tie^`n mua tem. Trong lu'c na`y, Tha?o kho^ng da'm xin tie^`n me., anh a`! Tha?o cu~ng ti'nh d-u+a cho me. lu+o+ng cu?a tha'ng d-a^`u tie^n ne^n anh pha?i ra'ng nha^~n na.i cho+` nhe'\...

Nga`y\...Tha'ng...Na(m...

Tha?o vu+`a d-i tha(m tha^`y ho.c cu~\. Tha^`y ba'o la` Khoa, con tha^`y d-a~ qua d-o+`i sau chuye^'n vu+o+.t bie^n bi. lo^./. Tha?o vu.ng ve^` ho?i tha(m tha^`y ra(`ng Khoa ma^'t d-a~ bao la^u\. Ho?i xong, Tha?o nhi`n tha^'y ne't ha(`n d-au d-o+'n ghi sa^u tre^n tra'n tha^`y, Tha?o gia^.n mi`nh qua' anh Chu+o+ng o+i\. Ca^u tra? lo+`i cu?a tha^`y la`m Tha?o nho+' mai~: "83 nga`y!". Tim Tha?o nho'i buo^'t tru+o+'c ti`nh phu. tu+? sa^u d-a^.m. Ta'm mu+o+i ba nga`y! Tha^`y nghi~ d-e^'n con tu+`ng nga`y, tha^`y d-au d-o+'n d-e^'m va` nho+' tu+`ng nga`y d-u+'a con ye^u da^'u d-a~ bo? tha^`y ra d-i\. Anh Chu+o+ng o+i, tu+. nhie^n Tha?o ao u+o+'c ne^'u che^'t d-i, cha Tha?o cu~ng se~ nho+' d-u+o+.c so^' nga`y Tha?o lia` co~i the^'\... Cha Tha?o lu'c na`o cu~ng la` ngu+o+`i cu?a ba.n be`, cha('c cha(?ng nho+' chi nhu+~ng con so^' vo^ nghi~a\. Tho^i Tha?o kho^ng nghi~ chuye^.n ha~o huye^`n nu+~a\.

Nga`y\...Tha'ng...Na(m...

Chie^`u nay nha` Tha?o d-o'n ngu+o+`i em re^? cu?a me. Tha?o tu+` Ba('c mo+'i va`o\. Chu' Tri`nh cao lo+'n, gio.ng no'i sang sa?ng, vang ro^.n ca? nha`\. Vu+`a to+'i, chu' d-a~ sa('n tay a'o lo^i con vi.t trong sa^n ra ca('t tie^'t du`m me. Tha?o\. Chi? loa'ng mo^.t phu't la` no' ngoe.o co^? na(`m ru~ ra tre^n tho+'t. Chu+a xong, chu' co`n ti`nh nguye^.n phu. tra'ch pha^`n d-a'nh tie^'t canh, luo^.c co^?, luo^.c lo`ng, ba(m ba(m tha'i tha'i\. La^u la('m nha` Tha?o mo+'i o^`n a`o nhu+ va^.y d-o' anh Chu+o+ng. Trong suo^'t bu+~a a(n, chu' ngon mie^.ng ke^? tu+` d-a^`u chi' cuo^'i phim Exorcist ma` chi? co' ca'n bo^. cao ca^'p mo+'i d-u+o+.c mo+`i xem. Chu' co' duye^n, no'i d-u? thu+' chuye^.n ho. ha`ng ngoa`i a^'y nhu+ng d-a(.c bie^.t, chu' kho^ng nha('c chi d-e^'n cha Tha?o tie^'ng na`o\... Cha('c chu' kho^ng giu'p d-u+o+.c gi` cho cha Tha?o ne^n nga.i kho^ng muo^'n d-e^` ca^.p d-e^'n ngu+o+`i\.

Nga`y\... Tha'ng... Na(m...

Ho^m nay nha` Tha?o bi. tro^.m vie^'ng. Tha(`ng a(n tro^.m leo va`o sa^n sau ba(`ng nga? no'c nha`\. No' quo+ d-u+o+.c mo^.t mo+' qua^`n a'o mu.c cu`ng vo+'i chie^'c a'o da`i duy nha^'t cu?a Tha?o\. Sau d-o', no' d-a~ bi~nh giu+~a sa^n mo^.t ba~i tha^.t to\. Ba'o ha.i Tha?o vu+`a do.n vu+`a buo^`n no^n, kho^ng nuo^'t no^?i co+m ca? nga`y tro+`i\. Tu+` sau buo^?i bi. tro^.m, phu+o+`ng kho'm to^? chu+'c canh d-e^m. Tu.i Tha?o cu+' pha?i bi. d-a'nh thu+'c da^.y lu'c giu+~a khuya d-e^? d-o^?i phie^n ga'c. Con ga'i, con trai d-u? tuo^?i la` d-e^`u bi. ke'o ra tru+.c d-e^m . Tha?o tu+. ho?i ne^'u ga(.p tro^.m thi` pha?i la`m gi` nhi?\? Mo^.t ta^'c sa('t trong tay kho^ng co' thi` la^'y chi ma` tu+. ve^., huo^'ng ho^` ba('t tro^.m? Tu+. ho?i cho+i chu+' Tha?o d-a^u da'm ne^u tha('c ma('c ra\. Lo+~ bi. lie^.t va`o tha`nh pha^`n pha?n d-o^.ng thi` co' ma` tu` mo.t go^ng ma^'t.

Nga`y\...Tha'ng...Na(m...

Anh Chu+o+ng ye^u, sau la' tho+ d-a^`u tie^n, Tha?o kho^ng co`n nha^.n the^m tho+ na`o nu+~a\. Co' le~ Tha?o chu+a co' tie^`n mua tem d-e^? tra? lo+`i cho anh ne^n anh cu.t hu+'ng pha?i kho^ng? Tru+o+'c nga`y d-i, Tha?o d-a~ da(.n anh nhie^`u la^`n la` pha?i ra'ng vie^'t tho+ tha^.t d-e^`u, cho du` chu+a nha^.n d-u+o+.c tho+ ho^`i a^m. Anh que^n a`\? Tha?o tie^'c la` chi? quen anh mo+'i ho+n mo^.t tha'ng la` anh d-a~ ra d-i\. Khi na`o ga(.p la.i, chu'ng mi`nh se~ da`nh cho nhau ta^'t ca? nhu+~ng buo^?i chie^`u cu?a mu`a Xua^n, mua` Ha., mu`a Thu va` mua` D-o^ng... anh Chu+o+ng nhe'! Tha?o mong ga(.p la.i anh qua'\.

Chu? Nha^.t vu+`a qua Tha?o d-i nha` tho+` vo+'i co^ ba.n tha^n Tu' Hoa\. Hai d-u+'a d-ang tha`nh kha^?n nhi`n le^n ba`n tho+` vo+'i d-o^i ma('t he^'t su+'c d-a.o d-u+'c thi` vi. linh mu.c tre? xua^'t hie^.n. Ca? hai d-e^`u bi. choa'ng va'ng d-a^`u o'c vi` khuo^n ma(.t kho^i ngo^, chie^'c ca(`m vuo^ng cu+o+ng nghi., va^`ng tra'n cao vo`i vo.i, va` d-o^i ma('t nhung sa^u tha(m tha(?m, chu+'a d-u+.ng ca? mo^.t d-a.i du+o+ng vi. tha nha^~n na.i\. Chu+a he^'t, hai d-u+'a kho^ng he.n ma` cu`ng ta(.c lu+o+~i: "Uo^?ng qua'!". Anh xem tu.i Tha?o co' hu+ kho^ng? No'i gi` thi` no'i, la^`n sau Tha?o se~ kho^ng d-i nha` tho+` d-o' nu+~a\. Nhu+ va^.y mo+'i tra'nh bi. mo.c "d-uo^i da`i, d-a^`u su+`ng". Anh Chu+o+ng na`y, Tha?o nghi~ sao vie^'t va^.y, anh cho+' co' ghen la`m chi, anh nhe'! Hy vo.ng Chu'a kho^ng ba('t to^.i Tha?o\.

Nga`y\...Tha'ng...Na(m...

Phu+o+`ng mo+'i ra chie^'n di.ch die^.t chuo^.t sa'ng nay\. Tha?o vu+a` la~nh thuo^'c ve^`\. Da.o na`y chuo^.t o+? nha` Tha?o cu~ng "ngang" qua'! D-ang na(`m vo~ng ho'ng gio' ma` no' la.i ga^`n nhi`n mi`nh lom lom, kho^ng coi ai ra gi` ca?\. Tha^'y con chuo^.t ba(`ng ba('p cha^n, lo^ng d-uo^i ru.ng ga^`n he^'t, lo`i ra nhu+~ng ve^'t ghe? la'c sa^`n su`i\. Tha?o go+'m qua' he't, d-uo^?i ma~i no' mo+'i d-u?ng d-i?nh bo? d-i\. Phen na`y thi` no' se~ che^'t vo+'i Tha?o!

Khie^'p qua' anh Chu+o+ng a.! Chuo^.t che^'t la lie^.t kha('p no+i\. A(n pha?i ba? xong, chu'ng no' kie^'m xa` nha`, xo' ke.t ma` che^'t. Me. Tha?o pha?i ke^u ngu+o+`i do+~ ngo'i kie^'m nhu+~ng ca'i xa'c xi`nh tho^'i\... Ngay ca? tu+` trong ca'i ho^.p d-a`n Ta^y Ban Ca^`m, cu~ng lo`i ra mo^.t ta^'m tha^n lo^ng la', ho^i ha'm ru+~a na't. D-a~ va^.y, chuo^.t con ma^'t me., da d-o? hon ho?n va` ma('t co`n chu+a mo+?, le^ la bo` ra d-a^`y be^'p vi` d-o'i\. Tho^i tu+` d-a^y, Tha?o ca.ch d-e^'n gi`a, kho^ng bao gio+` the`m tham gia ba^'t cu+' chie^'n di.ch gi` nu+~a!

Nga`y\...Tha'ng...Na(m...

Nga`y mai la` nga`y gia d-i`nh Tha?o vu+o+.t bie^n. Tha?o se~ nho+` Tu' Hoa giu+~ du`m xa^'p tho+ na`y\. Ne^'u mo^.t tha'ng sau, Tha?o va^~n chu+a lie^n la.c d-u+o+.c vo+'i Tu' Hoa thi` no' se~ co' nhie^.m vu. d-em tho+ d-e^'n ta^.n tay anh. No' d-a~ d-u+o+.c cha^'p thua^.n cho d-i ba(`ng d-u+o+`ng ba'n chi'nh thu+'c va`o tha'ng to+'i\. Hy vo.ng so+'m ga(.p la.i anh. Anh Chu+o+ng d-u+`ng que^n ca^`u nguye^.n cho tu.i Tha?o d-u+o+.c tai qua na.n kho?i\. Ye^u anh nhie^`u!

oOo
Trong buo^?i chie^`u D-o^ng, co' ngu+o+`i con ga'i xinh xinh, d-u+'ng bo+~ ngo+~ tru+o+'c mo^.t ca(n nha` nho? o+? khu Huntington Beach cu?a tie^?u bang California\. Tay co^ ma^n me^ xa^'p gia^'y va`ng o^', nhoe` nhoe.t mu+.c ti'm. Nga^`n ngu+` ma~i ro^`i na`ng mo+'i ba^'m chuo^ng. Khung cu+?a go^~ he' mo+?\. Tu+` be^n trong, ngu+o+`i d-a`n o^ng tre? tuo^?i bo+~ ngo+~ nhi`n co^ ga'i la. ma(.t. Co^ lu'ng tu'ng ho?i:

- Co' pha?i d-a^y la` nha` anh Chu+o+ng kho^ng a.\?

Ngu+o+`i d-a`n o^ng vi mo+? ro^.ng ca'nh cu+?a:

- Chu+o+ng d-a~ qua d-o+`i trong lu'c vu+o+.t bie^n? To^i la` D-i`nh, em cu?a Chu+o+ng. To^i co' the^? giu'p gi` cho co^ kho^ng?

Co^ ga'i tro`n d-o^i ma('t ha.nh vi` kinh nga.c:

- Tha?o, ngu+o+`i ye^u cu?a anh Chu+o+ng tru+o+'c khi vu+o+.t bie^?n co' nho+` Tu' Hoa d-em tho+ d-e^'n cho anh ta\. Sao la.i ky` la. the^' na`y\? Tha?o khoe la` anh Chu+o+ng d-a~ go+?i d-ie^.n ti'n la^~n vie^'t tho+ ve^`cho Tha?o kia ma`\?

D-i`nh nghe.n nga`o:

- Anh Chu+o+ng qua d-o+`i sau khi co^' ba?o ve^. mo^.t co^ ga'i sa('p lo.t va`o tay ha?i ta(.c. Tru+o+'c khi li`a tra^`n, anh Chu+o+ng ba('t to^i hu+'a pha?i thay anh lie^n la.c vo+'i Tha?o d-e^? Tha?o co' can d-a?m ma` so^'ng. Chi'nh to^i cu~ng bi. che'm mo^.t nha't va`o lu+ng, va d-a^`u va`o ma.n thuye^`n ne^n nga^'t d-i mo^.t lu'c la^u, khi ti?nh la.i, to^i chi? ki.p nghe anh tro^'i tra(n...

Tu' Hoa nhe. na('m la^'y tay D-i`nh, nga('t lo+`i:

- Ca'm o+n anh vie^'t tho+ cho ba.n cu?a Tu' Hoa, anh d-a~ d-em la.i nie^`m vui va` hy vo.ng dde^'n nhu+~ng nga`y tha'ng co+ cu+.c co`n la.i cu?a ba.n Tu' Hoa. Anh co' the^? nghi~ d-a^y la` nhu+~ng bu+'c thu+ muo^.n ma`ng nhu+ng Tu' Hoa va^~n co' ca'ch d-e^? anh Chu+o+ng nha^.n d-u+o+.c nhu+~ng gio`ng chu+~ na`y, anh D-i`nh a.! Tu' Hoa se~ ra bie^?n d-o.c cho anh Chu+o+ng va` Tha?o cu`ng nghe\. Ba^y gio+`, lu'c na`o ho. cu~ng be^n nhau, suo^'t nhu+~ng buo^?i chie^`u mu`a Xua^n, mu`a Ha., mu`a Thu va` mu`a D-o^ng...

D-i`nh giu+~ la^'y ba`n tay thuo^n ga^`y cu?a Tu' Hoa:

- Tu' Hoa cho anh cu`ng theo vo+'i\. Bie^?n mu`a na`y la.nh le~o hoang va('ng, d-i mo^.t mi`nh buo^`n la('m!

8/98

Back to Main

Email me at thuthuyen@yahoo.comThis page hosted by   Get your own Free Home Page