Me. con

Mo^~I la^`n thay ta~ cho con, Va^n la.i nghi~ d-e^'n me.\. Ba tha'ng sau khi co^ sanh Cu Ngoe, tha^n ma^~u cu?a co^ mo+'I la^'y ve' ma'y bay d-e^? d-i tha(m hai me. con. Lu'c a^'y co^ d-a~ kho?e ma.nh cu+'ng ca'p va` Ngoe cu~ng vu+`a du+'t kho'c d-e^m!

Sanh con so xong, Va^n the`m ba`n tay sa(n so'c cu?a me. hie^`n qua' d-o^~i/. Chi? mo+'i be^' Cu Ngoe le^n cu~ng d-u? la`m nhu+~ng d-u+o+`ng kha^u cu?a ve^'t mo^? tre^n bu.ng co^ muo^'n su't chi?, xo^? tung ruo^.t gan ra/. Ca? nga`y loay hoay he^'t va.ch a'o cho con bu' su+~a, la.i nhoa`i ngu+o+i thay ta~\. Tha(`ng be' tho+m tho d-u+o+.c na(m phu't ro^`i d-a^u la.i va`o d-a^'y/. Lo^.t qua^`n, co+?i ta~, chu`i ru+?a, qua^'n qua^'n, da'n da'n. Cu+' nga^`n a^'y d-o^.ng ta'c ma` la`m d-e^'n la^`n thu+' mu+o+i trong nga`y thi` Va^n no^?i d-ie^n, o^m ma(.t kho'c hu hu/. Chi? muo^'n to^'ng tha(`ng cu va`o bu.ng la.i cho d-o+~ me^.t!

The^' ma` nhu+~ng nga`y me. cu?a Va^n d-e^'n, ba` chi? d-em theo mo^.t xa^u nhu+~ng co+n nhu+'c d-a^`u d-e^? la`m qua` ta(.ng co^/. Va^n cho+.t kha'm pha' ra co^ cho con uo^'ng su+~a kho^ng d-u'ng gio+` gia^'c, ca'ch be^' con cu?a co^ lo?ng le?o\. Ho?ng kie^?u/. Ho?ng kie^?u hoa`n toa`n. Ve^` ma(.t a(n uo^'ng kie^ng khem thi` cu+' ca'i d-a` mo+? xu'p ho^.p nga`y ba bu+~a ra xi` xu.p, cha('c cha('n Va^n se~ bi. ca.n su+~a trong va`i tha'ng. Go.t qua? ta'o ra d-i.nh cha^'m muo^'I o+'t la` co^ d-u+o+.c nghe ngay la^.p tu+'c ca^u: "Cu+' a(n nhu+ va^.y thi` chu+a ki.p ve^` gia` d-a~ tie^u ma hai qua? tha^.n!"\. Mo^~i la^`n Cu Ngoe bi~nh, me. co^ la.i ba`n: "Con co' nghi~ no' bi. d-i tu+o+'t kho^ng? Cu+' a(n su+~a xong la.i xo^? soe`n soe.t the^' na`y thi` cha('c no' kho^ng chi.u d-u+o+.c su+~a d-a^'y!"\. Va^n chi? lu+` lu+` ma('t nhi`n me.\. Co^ kho^ng buo^`n ca~i va` di~ nhie^n co^ d-e^? nhu+~ng lo+`I khuye^n cu?a me. lo.t tho^ng tho^'ng tu+` tai na`y qua tai kia/. Co' mo^.t bie^'n co^' co^ kho^ng bao gio+` que^n la` trong khi hai me. con d-ang a(n tru+a, Cu Ngoe cho+.t kho'c um le^n vi` ta~ ba^?n. Me. co^ ti`nh nguye^.n ra thay cho cha'u/. Va`i phu't sau, co^ bo^~ng nghe trong pho`ng ta('m, tie^'ng ba` no^n o.e tu+`ng ho^`i/. Co^ pha?i pho'ng ra d-o+~ tay cho me.\. La`m xong, co^ ngao nga'n nhi`n me. mi`nh hi? mu~i cu+o+`I gu+o+.ng: "Tha(`ng Ngoe no' be' ba(`ng ca'i ke.o ma` sao ta~ tho^'I the^'!"\.

Ma^'y ho^m tha(m con, me. Va^n cu+' quanh qua^?n trong nha`, he^'t d-u+'ng la.i ngo^`i, tro^ng d-e^'n pha't to^.i/. Va^n d-a`nh nho+` cho^`ng mua bo^. ma'y va('t su+~a ve^`\. Ba` ngoa.i mu+`ng la('m. Cu+' ngong ngo'ng mong tha(`ng be' kho'c d-o`i a(n d-e^? ba` cho cha'u bu' bi`nh. Chi? kho^? nha^'t la` trong lu'c bo+m su+~a, me. co^ hay mon men va`o pho`ng ta'n ga^~u vo+i co^/. Mo^~I la^`n nhi`n hai ba^`u vu' to ca(ng a'p va`o chie^'c ma'y bo+m d-ang ke^u e` e` va` nhu+~ng tia su+~a tra('ng lo'ng la'nh mo+~ ba('n va`o chai, me. co^ la.i buo^.t mie^.ng phe^ bi`nh: "Tro^ng cha(?ng kha'c gi` mo^.t con bo` ca'i d-ang bi. va('t su+~a!"\. Co^ cu.t hu+'ng. Ca'c tuye^'n su+~a nhu+ muo^'n d-o^`ng loa.t d-i`nh co^ng pha?n d-o^'i la`m co^ pha?i tro^'n va`o pho`ng ta('m. Kho'a cu+?a, ngo^`i le^n na('p ca^`u tie^u cong ngu+o+`i bo+m su+~a\. Lu'c bu+o+'c ra, lu+ng co^? mo?i ra^`n...

Sau khi con ngu?, nha` cu+?a sa.ch se~, Va^n ra ngo^`i ta^m ti`nh vo+'I me.\. Lu'c a^'y trong d-a^`u co^ chi? chu+'a toa`n chuye^.n sanh d-e?\. Co^ ti? mi? ta? cho me. nghe tu+`ng co+n d-au xe? thi.t banh da/. Ca?m gia'c tha^'t vo.ng cu`ng cu+.c khi ba'c si~ quye^'t d-i.nh d-u+a co^ vo^ pho`ng ca^'p cu+'u d-e^? mo^?\. Me. ho?i, mo^? thi` mo^?, sao la.i tha^'t vo.ng? Ngu+o+`I ta ai cu~ng d-e? cho^~ kha'c, mi`nh kho^ng bi`nh thu+o+`ng mo+'I pha?i d-e^? ba'c si~ ra.ch bu.ng, co^ ly' lua^.n. Me. co^ xi` mo^.t tie^'ng, ro~ khe'o vo+' va^?n. Co^ ke^? tie^'p, nu+?a khuya muo^'n nhi`n con, nhu+ng le^'t xuo^'ng giu+o+`ng kho^ng no^?I vi` cha^n giu+o+`ng nha` thu+o+ng cao le^u nghe^u ma` bu.ng thi` co`n d-au nhu+'c tha^'u d-e^'n o'c. Tu+'c mi`nh kho'c mo^.t tra^.n d-a~ nu+/. Me. la.i ho?i, ta.i sao d-ang d-e^m kho^ng ngu?\? Va^n thu' tha^.t ra(`ng tu+. nhie^n co^ buo^`n vo^ co+', kho^ng ngu? d-u+o+.c ne^n muo^'n d-i tha(m con. Me. co^ cu+o+`I khi`, co' con kho^ng mu+`ng, tu+. nhie^n buo^`n. Va^n d-i.nh ca~i d-a`n ba` d-e? xong hay bi. chu+'ng post-partum blue nhu+ng nghi~ sao la.i tho^i/. Co^ la^'y co+' nghe tie^'ng Cu Ngoe o. oe. d-e^? cha^'m du+'t nhu+~ng phu't ta^m su+. ma` co^ ca?m tha^'y ho+I le^ the^/.

Nay Cu Ngoe d-a~ ho+n mo^.t tuo^?I, ba('t d-a^`u cha^n nam d-a' cha^n xie^u, d-i d-u+'ng nhu+ Ta^y say ru+o+.u nhu+ng xinh nhu+ ca'i ke.o bo^.t. "Con bo` ca'i" te^n Va^n kho^ng co`n nai lu+ng ra va('t su+~a nu+~a, Ngoe d-a~ du`ng d-u+o+.c su+~a cu?a bo` ca'i thu+' thie^.t. Va^n ba^y gio+` d-u't bo^.t, thay ta~, ta('m ru+?a con d-ie^.u nghe^. la('m ro^`i/. Co^ co`n la` co^' va^'n to^'i cao cho Vi, co^ em ke^' cu~ng vu+`a mo+'I sanh con. Tha? ra thi` hai chi. em co' the^? o^m d-ie^.n thoa.i no'i chuye^.n vo+'I nhau ca? tie^'ng d-o^`ng ho^`/. Ho. hu' hi' ve^` ma`u sa('c va`ng xanh xa'm tra('ng cu?a pha^n con ni't, ta~ loa.i na`o ma(.c khi't ma` va^~n kho^ng la`m lo+? mo^ng, thuo^'c go^.I hie^.u na`o tri. du+'t d-u+o+.c be^.nh d-o'ng cu+'t tra^u tre^n d-a^`u... D-ang cu+o+`I d-u`a hinh hi'ch vo+'I nhau, Vi cho+.t nho+' ra mo^.t d-ie^`u, co^ lie^'ng thoa('ng khoe:

- Cuo^'I tha'ng na`y me. se~ ghe' tha(m tu.i em. Em mu+`ng qua' tro+`I! Ca? tha'ng nay o+? nha`, co' phu't na`o ra?nh d-e^? d-i ra ngoa`i d-a^u/? Me. qua, the^? na`o em cu~ng nho+` me. coi con cho hai vo+. cho^`ng tha'o cu~i xo^? lo^`ng d-i cho+I va`i tie^'ng d-o^`ng ho^`!

Va^n phi` cu+o+`I:

- D-u+`ng co' tu+o+?ng bo+? ma` vo+~ mo^.ng. Me. qua la` mi pha?i co' mo'n xa`o, mo'n ma(.n, mo'n canh d-a^`y d-u? cho mo^~I bu+~a/. Cho+' co' d-em lon xu'p ra bie^?u die^~n mo+? ngay giu+~a be^'p. Mi se~ bi. lie^.t vo^ ha.ng con ga'i d-oa?ng nhu+ ta d-o'! O+` ma` mi mo+'I sanh con co' mo^.t tha'ng d-a~ d-u+o+.c me. tha(m, co`n ta pha?i ca? ba bo^'n tha'ng sau mo+'I d-u+o+.c tha^'y dung nhan ngu+o+`I, sao mi la`m gi` ma` d-u+o+.c me. cu+ng du+~ va^.y/?

- Thi` em hu+'a se~ go+?I ve' cho me. ma`\. Chu+a gi` d-a~ ganh! U?a cho+' ho^`I d-o' sanh Cu Ngoe, chi. d-u+o+.c me. giu'p nhu+~ng gi`\?

Va^n ha^.m hu+.c:

- Me. no'i d-i tha(m con tha(m cha'u chu+' me. co' ke^u d-i sa(n so'c ba` d-e? d-a^u ma` d-o+~ vo+'I d-a^`n! Nghi~ la.i ho^`I xu+a, ma^'y chi. em mi`nh toa`n co' ngu+o+`I giu'p vie^.c sa(n so'c ne^n ba^y gio+` cha('c me. kho^ng quen la`m ba` ngoa.i/. D-u.ng d-e^'n ca'i ta~ la` tha^'t kinh ho^`n vi'a\. Cha('c pha?i tro^ng nom ma^'y d-u+'a lu+~ng chu+~ng bie^'t d-i, bie^'t pha' nhu+ Cu Ngoe thi` me. d-ie^n le^n ma^'t!

- Chi. chi? ngoa ngoa('t no'i xa^'u me.!

Va^n no^?I co.c:

- Mi ho?i ta mo+'I tra? lo+`i/. Co' bao gio+` ta ke^? cho mi nghe ba ca'i va(.t va~nh d-o' d-a^u/?

No'i chuye^.n vo+'I em xong, Va^n cu+' tha^'y bu+.c bu+.c trong ngu+o+`i/. Me. mi`nh sao cha(?ng gio^'ng nhu+~ng ba` me. Vie^.t nam bi`nh thu+o+`ng kha'c? Co' mo^.t chi. ba.n d-e^'n tha(m lu'c co^ vu+`a sanh xong va`i nga`y/. Va^n co^' gu+o+.ng ra pho`ng ngoa`i tie^'p kha'ch. Chi. nha^'t d-i.nh nga(n, ba('t pha?i va`o giu+o+`ng na(`m: "Cu+? d-o^.ng, la`m vie^.c hay suy nghi~ nhie^`u la` de^~ ma^'t su+~a la('m em a.!"\. Chi. co`n d-em ba'nh d-a^.u xanh ra e'p co^ a(n. Cha^'t d-a^.u la`m to^'t su+~a, chi. gia?ng nghi~a/. The^' la` ke? na(`m ngu+o+`I ngo^`I, chi. ke^? chuye^.n chi. ba('t con ga'i na(`m tre^n giu+o+`ng o+? cu+~, phi'a du+o+'I d-o^'t lo` than. Co`n ca^'m kho^ng cho ta('m go^.I ca? tha'ng tro+`i/. Va^n ho?i, d-e^? la`m gi`\? Nhu+ the^' cha('c ngu+o+`I ngo+.m chua loe't chi.u sao tha^'u! Chi. cu+o+`I, me. chi. la`m sao thi` chi. ba('t chu+o+'c nhu+ va^.y\. Cha('c cho mo.I su+. tre^n co+ the^? mau tro+? la.i tra.ng tha'i cu~ nhu+ng nghe con na(n ni? qua', chi. pha?i nu+o+'ng bo^` ke^'t go^.I d-a^`u cho no'\. Ro^`I chi. ba?o the^m, ho^`I xu+a, me. chi. co`n ky~ ho+n nhie^`u/. Va^n chi? the` lu+o+~i nghi~ tha^`m, gia' me. mi`nh co' ma(.t lu'c na`y va` chi? ca^`n la~nh pha^`n na^'u co+m la` d-u? su+o+'ng la('m ro^`i/. D-o+~ pha?i nhe` nhe. le^ ca'i bu.ng nhu+'c nho^'I ra ha^m xu'p ho^.p.

Tro+`I kho^ng thu+o+ng Va^n! Co^ d-ang thoa?i ma'i vo+'I d-u+'a con khoe? ma.nh bi bo^ cu+o+`I no'i thi` no' bi. le^n so+?I\. Mu.n ma^?n d-o? no^?I le^n kha('p ngu+o+`I, mie^.ng ho khu'c kha('c, tra'n no'ng hu+`ng hu+.c... Suo^'t hai d-e^m lie^`n, co^ ra.c ngu+o+`I vi` pha?i ngo^`I canh d-u+'a con ye^u na(`m so^'t thie^m thie^'p, tha^n the^? ga^`y to.p, da'n xuo^'ng giu+o+`ng. Ca`ng nhi`n con, co^ nghi~ d-e^'n me. ca`ng nhie^`u\. Me. mi`nh co' bao gio+` tra('ng d-e^m vi` con nhu+ the^' na`y kho^ng nhi?\? Tuo^?I tho+ cu?a co^ chi? tra`n nga^.p hi`nh a?nh cu?a o^ng ba` no^.I/. Cha me. sao kho^ng nuo^i du+o+~ng cha(m nom, no+~ go+?I co^ le^n mo^.t vu`ng cao nguye^n xa ti't xa ta('p? Co^ cho+.t the`m d-e^'n me^ ngu+o+`I ve^` mo^.t ngu+o+`i me. tu+o+?ng tu+o+.ng. Mo^.t ngu+o+`I d-a`n ba` di.u da`ng xua^'t hie^.n be^n co^, nhe. nha`ng o^m vai, khuye^n co^ d-i nghi? d-e^? ngu+o+`I sa(n so'c con the^' co^...

Ba(~ng d-i ma^'y tua^`n lo cho Cu Ngoe, Va^n cho+.t nho+' d-e^'n em, co^ ca^`m d-ie^.n thoa.i le^n ba^'m tanh ta'ch: Vi ha?\? Me. ve^` chu+a/?... Ta d-a~ ba?o ma` kho^ng nghe! Mi he^'t che^ ta ngoa ngoa('t no'i xa^'u me. ro^`I chu+'\?... U?a, con be' nho? the^' ma` cu~ng bi. nho.t bo.c d-a^`y lu+ng. To^.I qua', cha('c no'ng gan d-a^'y!... Ha?, mi ba?o sao/? Va^n tha^'y gio.ng Vi ngu`i ngu`i: "U+`, chi. kho^ng nghe sai d-a^u, me. cha? bao gio+` kho'c tru+o+'c ma(.t con ma` la^`n na`y me. d-a~ ro+m ro+'m nu+o+'c ma('t khi nha('c la.i nga`y chi. co`n be' cu~ng bi. nho.t d-a^`y tre^n ngu+o+`i/. Kho'c qua^'y ca? d-e^m, la? d-i vi` cha? a(n uo^'ng gi` ca?\. Me. nghi~ chi. kho^ng chi.u no^?I ca'i no'ng cu?a Sa`igo`n ne^n pha?i d-u+'t ruo^.t d-em chi. le^n D-a`la.t go+?I o^ng ba` nuo^i va`i na(m cho cu+'ng ca'p. Lu'c d-u+a chi. ve^`, me. the^m mo^.t la^`n d-u+'t ruo^.t khi tha^'y chi. la. me., na(`ng na(.c d-o`i tro+? la.i vo+'I o^ng ba`"\. Va^n cho+.t tha^'y co^? ho.ng nghe.n cu+'ng. Sao me. cha(?ng bao gio+` no'i cho mi`nh nghe d-ie^`u na`y/? D-a~ d-a`nh me. i't co' tho'i quen to? lo^. ti`nh ca?m nhu+ mi`nh nhu+ng vie^.c gi` pha?i giu+~ nhu+~ng ky? nie^.m xu+a ky~ d-e^'n the^'\? Ca'i ca?m gia'c na(.ng ne^` bi. cha me. ha^'t hu?i cho+.t vo+.i d-i trong khoa?ng kha('c. Bao nhie^u bu+'t ru+'t trong lo`ng, co^ d-e^? ma(.c cho no' u+'a tre^n mi/. Ti`nh ma^~u tu+? thie^ng lie^ng ma` co^ va^~n ha(`ng so sa'nh vo+'I ca'i ao tu` nho? xi'u, ca.n se^.t nay mang mang sa^u ro^.ng, ra.t ra`o nhu+~ng lu+o+.n so'ng di.u e^m, vo^~ ve^` ta^m ho^`n xu+o+ng ro^`ng ca(`n co^~I cu?a co^/. Tie^'ng Vi va^~n vang vang trong o^'ng nghe:

- Chi. bie^'t kho^ng? Me. chi? ca'i rocking chair em d-e^? ga^`n cu+?a so^?, ba?o nha` chi. cu~ng co' mo^.t ca'i ghe^' gio^'ng he^.t nhu+ va^.y, chi. va^~n hay ngo^`I be^' Cu Ngoe vu+`a d-ong d-u+a ngu+o+`I vu+`a d-o.c sa'ch. Na('ng va`ng chie^'u ro+.p to'c hai me. con, ca?nh tu+o+.ng e^m d-e^`m na`y chi? nhi`n mo^.t la^`n cu~ng d-u? nho+' suo^'t d-o+`I! Me. d-i.nh mua mo^.t ca'i ghe^' d-e^? sa(~n o+? cu+?a so^? cho chi. ngo^`I d-o.c sa'ch. Me. nghi~ chi. se~ thi'ch la('m...

Va^n kho^ng co`n nghe tie^'ng no'i cu?a Vi nu+~a/. Mo^.t ngo.n so'ng ca? tu+` chie^'c ao cu?a me. vu+`a u'p phu? le^n tha^n co^, xo'a he^'t nhu+~ng ve^'t se.o cuo^'I cu`ng co`n so't la.i trong tim. D-a^`u o'c Va^n ba^y gio+` d-ang quay cuo^`ng vo+'I du+. ti'nh mua ve' ma'y bay cho hai me. con ve^` tha(m ba` ngoa.i/. Co^ se~ tu+o+I cu+o+`I be^' con ngo^`I le^n chie^'c ghe^' me. d-a(.c bie^.t mua cho co^/. Co^ se~ gu.c d-a^`u va`o lo`ng me.\... Chi? ca^`n nha('m ma('t ta^.n hu+o+?ng vo`ng o^m ye^u thu+o+ng cu?a me. cu~ng d-u? la('m ro^`i/. Co' le~ chia se? su+. ye^n la(.ng bao gio+` cu~ng la` nhu+~ng gia^y phu't quy' gia' nha^'t cho nhu+~ng ta^m ho^`n mang nhie^`u d-ie^?m kha'c bie^.t!

thu-thuye^`n

7-99

Back to Main

Email me at thuthuyen@yahoo.comThis page hosted by   Get your own Free Home Page