Da?i Ga^'m Ru+.c Ro+~

Nhu+~ng na(m ta^.n cu`ng ba(`ng con so^' ta'm d-e^`u la` nhu+~ng na(m d-a'ng nho+' cu?a d-o+`i to^i\. Na`y nhe', to^i cha`o d-o+`i va`o cuo^'i 1958. Na(m ma` to^i co' ca'i vinh du+. d-u+o+.c hi't tho+? su+. so^'ng thi` d-u+o+ng nhie^n pha?i la` mo^.t na(m ra^'t quan tro.ng cho to^i\. Sau d-o', na(m Ma^.u Tha^n cho to^i bie^'t the^' na`o la` du+.a lu+ng no^~i che^'t. Na(m na`y kho^ng pha?i chi? d-a(.c bie^.t cho rie^ng to^i ma` la` mo^.t na(m li.ch su+? cho da^n Vie^.t Nam. Suo^'t nhu+~ng nga`y Te^'t, ca? mie^`n Nam oa(`n lu+ng chi.u d-a.n thay vi` d-u+o+.c ngo^`i ga'c cha^n thung dung thu+o+?ng thu+'c pha'o Xua^n. D-a'm con ni't, tu+` tha`nh thi. d-e^'n tho^n que^ cu`ng y' thu+'c ra(`ng mi`nh kho^ng ne^n lo+`n ma(.t vo+'i tha^`n che^'t, cha^n d-u+'a na`o cu~ng cha.y ra^'t nhanh va`o ha^`m tru' a^?n mo^~i khi nghe tie^'ng d-a.n pha'o ki'ch... Na(m 1968 la` na(m cu?a ba(ng va?i ma'u me, thuo^'c sa't tru`ng va` na('m co+m ga.o d-o? va('t tha^.t cha(.t, ro+i vung va~i sau sa^n nha` to^i\. Na(m ma` hi`nh a?nh tra^`n truo^`ng cu?a ngu+o+`i du ki'ch tre? bi. be^u tha^y be^n ve^. d-u+o+`ng d-a~ khua^y' d-o^.ng ta^m ho^`n tho+ da.i cu?a to^i\. Cho d-e^'n ba^y gio+`, to^i va^~n ho^'i tie^'c d-a~ kho^ng nghi~ d-e^'n vie^.c ti`m ca'ch che tha^n anh ta la.i\...

Co`n na(m 1988 la` na(m cu?a nu+o+'c ma('t va` chi.u d-u+.ng. Kho^ng nho+` con dao cu?a ngu+o+`i d-a`n o^ng to^i he^'t da. thu+o+ng ye^u, la`m u+'a ma'u tre^n da to^i, co' le~ to^i se~ kho^ng co' can d-a?m ca('t d-u+'t mo^'i ti`nh oan nghie^.t na`y\. O'c pha'n d-oa'n cu?a to^i ra^'t nhanh nhe.n, nhu+ng chi? trong pha.m vi co^ng a(n vie^.c la`m va` di~ nhie^n, chuye^.n to+ lo`ng cu?a thie^n ha.\. Vo+'i ti`nh ca?m cu?a chi'nh mi`nh thi` to^i u me^ mo^.t ca'ch "d-a(.c bie^.t". Du` sao, to^i cu~ng ca'm o+n su+. ru?i ro d-a~ d-a'nh thu+'c to^i tha^.t d-u'ng lu'c!

Na(m nay, 1998, na(m to^i hay go.i d-u`a la` na(m ho^`i xua^n. To^i ba('t d-a^`u bie^'t ye^u! Ye^u gi` u+\? -To^i ye^u nhie^`u thu+' la('m! Trong d-o' co' tie^'ng nu+o+'c to^i\. D-o^.t nhie^n to^i ye^u tie^'ng Vie^.t, nha.c Vie^.t tha^.t no^`ng na`n, say d-a('m. Tu+` xu+a, to^i va^~n thi'ch d-o.c sa'ch. To^i me^ y' So+n Nam, me^'n gio.ng Bi`nh Nguye^n Lo^.c, ca?m lo+`i Nam Cao\... Nghi~ la.i, toa`n la` nhu+~ng nha` va(n du`ng bo^'i ca?nh d-o^`ng que^ Vie^.t Nam d-e^? thai nghe'n ra nhu+~ng d-u+'a con tinh tha^`n cu?a mi`nh. Thi` ra to^i ye^u ta^'t ca? nhu+~ng gi` ra^'t Vie^.t Nam tu+` bao la^u ro^`i\. Ba^y gio+`, nho+` ho^`i xua^n (?), nhu+~ng ti`nh tu+. da^n to^.c mo+'i co' co+ ho^.i bo^.c pha't. D-a^y la` na(m cu?a xao d-o^.ng va` kha('c khoa?i, thu'c du.c to^i ca^`m bu't, ke'o to^i cha^.p chu+~ng theo cha^n cha ti`m hu+o+'ng d-e^'n va(n d-a`n. Con d-u+o+`ng na`y co`n da`i la('m, tra('c tro+? la('m va` cu~ng xa vo+`i la('m. To^i kho^ng da'm to+ tu+o+?ng d-e^'n no' nhie^`u vi`\... thie^'u tu+. tin (d-a^y cu~ng la` lo+`i phe^ bi`nh cu?a mo^.t ngu+o+`i quen!). To^i chi? ca^`n co' mo^.t so^' i't tha^'y lo^'i ke^? le^? cu?a to^i kho^ng d-e^'n no^~i\... "bu+' to+'i co^?" la` to^i cu~ng hi? ha? tu+. ta(.ng cho mi`nh ca^u: Co' co^' ga('ng, d-a'ng khen!

Nha('c d-e^'n "co' co^' ga('ng d-a'ng khen", ca^u d-a^`u mo^i cho't lu+o+~i to^i va^~n trao cho nhu+~ng em ho.c sinh ke'm trong tho+`i gian tung hoa`nh o+? bu.c gia?ng, to^i muo^'n ke'o ta^'t ca? cu`ng tro+? ve^` vo+'i na(m 1978. Xin lo^~i nhe'! Kho^ng pha?i to^i lo+~ que^n ma` nha^?y lo` co` qua khoa?ng tho+`i gian na`y d-a^u\. Tha^.t ra, to^i co^' ti`nh d-e^? da`nh qua~ng d-o+`i to^i ye^u me^'n nha^'t d-e^? no'i d-e^'n sau cu`ng d-o' tho^i\. D-o^~ Tu' ta`i xong, to^i thi va`o D-a.i Ho.c Khoa ho.c va` Trung Ho.c Su+ Pha.m. Di~ nhie^n la` to^i kho^ng d-u+o+.c tuye^?n va`o D-a.i Ho.c Khoa Ho.c. To^i kho^ng da'm vie^.n co+' ly' li.ch d-en hay d-o? cu?a to^i d-e^? ba`o chu+~a cho nguye^n nha^n thi ro+'t vi` ca'i chi'nh ye^'u la` to^i\... ho.c do^'t. D-o+n gia?n vo^ cu`ng! Sau khi ra tru+o+`ng Trung ho.c Su+ Pha.m, nho+` me. to^i lo lo't khe'o ne^n to^i d-u+o+.c bo^? da.y o+? tru+o+`ng Trung Tie^?u ho.c Huy`nh Ma^~n D-a.t, thuo^.c Qua^.n Na(m (Cho+. Lo+'n). Na(m 1978 la` na(m to^i bu+o+'c va`o d-o+`i\. Na(m to^i pha?i d-o+n phu+o+ng d-o^.c ma~ d-o^'i pho' vo+'i ngu+o+`i la.\. Me. to^i kho^ng co`n o+? be^n to^i d-e^? nha('c chu+`ng to^i a(n no'i cho me^`m mo?ng, khe'o le'o d-e^? kho?i bi. va. mie^.ng. To^i vu+`a so+. vu+`a ha'o hu+'c. So+. cho ca'i ta'nh tre? con so^i no^?i ma` to^i va^~n kho^ng ca'ch na`o tu+` bo?, se~ la`m to^i ma^'t uy vo+'i d-a'm ho.c tro`\. Ngu+o+.c la.i, to^i ha'o hu+'c tru+o+'c mo^i tru+o+`ng mo+'i, ngu+o+`i mo+'i\...

To^i d-u+o+.c chi. Bu+o+'m, Hie^.u Pho', giao lo+'p Na(m Hai cho to^i hu+o+'ng da^~n. Chi. nha'y ma('t ba?o to^i: "Lo+'p ngoan co' tie^'ng, chi. cu+ng em la('m mo+'i cho em la~nh no' d-o'\." Ho?i ra to^i mo+'i bie^'t d-a^y la` tru+o+`ng cho ho.c sinh ngu+o+`i Hoa ne^n gia'o vie^n d-a so^' d-e^`u la` Hoa kie^`u\. Trong bo^'n lo+'p Na(m, chi? co' lo+'p na`y d-a~ d-u+o+.c co^ gia'o Ho^`ng, co^ gia'o Vie^.t duy nha^'t cu?a tru+o+`ng, da.y do^~ na(m ngoa'i\. Tro+`i o+i! To^i tu+. ho?i, kho^ng bie^'t to^i d-a~ khe'o tu tu+` bao kie^'p mo+'i d-u+o+.c chi. Hie^.u Pho', kie^m U?y Vie^n Chi'nh Tri., kie^m D-oa`n vie^n D-oa`n Thanh Nie^n Tha`nh Pho^' Ho^` Chi' Minh, kie^m d-o^'i tu+o+.ng D-a?ng, cu+ng d-a(.c bie^.t nhu+ va^.y\. To^i be`n ru? chi. Bu+o+'m ra qua'n nha^.u\... Sa^m Bo^? Lu+o+.ng mu+`ng nga`y khai tru+o+`ng. To^i khao!

Nga`y d-a^`u tie^n to^i bu+o+'c va`o lo+'p, ma(.t ma`y to^i he^'t su+'c ngo+ nga'o\. Nhi`n xuo^'ng na(m mu+o+i d-u+'a ho.c tro` d-u+'ng nghie^m, ma(.t mu~i co`n ngo+ nga'o ho+n to^i ga^'p mu+o+`i la^`n. Lu'c d-o' to^i mo+'i bi`nh ti~nh la.i d-u+o+.c. Chi? ca^`n d-e^'n nga`y ho^m sau, to^i la`m chu? ti`nh the^' 100%. Cho.n xong lo+'p tru+o+?ng, to^i ra tay d-o^?i cho^~ ngo^`i mo^.t loa.t. Con trai ngo^`i xen ke~ vo+'i con ga'i, d-u+'a na`o cu~ng ngo^`i cu+'ng nhu+ tu+o+.ng, kho^ng da'm nhu'c nhi'ch thi` la^'y gan d-a^u ma` no'i chuye^.n trong lo+'p? To^i thuo^.c te^n ho.c tro` vanh va'ch nho+` ho.c ky~ ba?n d-o^` lo+'p o+? nha` ngay d-e^m ho^m d-o'\. Ho.c tro` phu.c to^i qua' chu+`ng!

D-e^'n tie^'t chi'nh tri., tro` Huy`nh Ca^?m Hoa` d-u+'ng le^n ga~i tai, nha('c khe'o to^i: "Co^ Ho^`ng va^~n ke^? truye^.n co^ng chu'a hoa`ng tu+? cho tu.i em nghe!"\. To^i cu~ng ga~i tai suy nghi~ d-a('n d-o vi` kho^ng muo^'n d-i ngu+o+.c d-u+o+`ng hu+o+'ng nha` nu+o+'c d-a~ va.ch (la`m tra'i y' nha` nu+o+'c thi` ha^.u qua? se~ ghe^ go+'m la('m. Cu+' tro^ng gu+o+ng cha to^i: Chi? quanh qua^?n trong nha` ma` cu~ng bi. co^ng an d-e^'n co`ng d-i ba(`n ba(.t ba bo^'n na(m tro+`i!). To^i cu'i d-a^`u nghi~ ca'ch tu+` cho^'i ca^u d-e^` nghi. cu?a Ho`a\. Khi ngu+o+'c ma(.t le^n, mo^.t tra(m con ma('t d-a^`y hy vo.ng va` cho+` d-o+.i d-a~ la`m to^i me^`m lo`ng que^n ca? so+.\... d-i tu`\. Tu+` d-o', cu+' d-e^'n gio+` chi'nh tri. la` d-a'm ho.c tro` cu+ng cu?a to^i ngo^`i ngay nga('n ve^?nh tai nghe to^i ha`o hu+'ng ke^? ve^` Pha.m Co^ng Cu'c Hoa, Nghi Xua^n Ta^'n Lu+.c, Co^ng Chu'a D-o^.i D-e`n, Ta^'m Ca'm thay vi` Kim D-o^`ng, anh Tro^~i\...

Nhu+~ng ai ke^u re^u nghe^` da.y ho.c la` mo^.t nghe^` ba.c be~o\. To^i sa(~n sa`ng d-u+'ng le^n... ca~i cho to+'i cu`ng. Vo+'i lo^'I suy nghi~ tho^ thie^?n cu?a to^i, he^~ he^'t lo`ng vi` ho.c tro`, thi` d-ie^`u ta^'t nhie^n la` the^' na`o chu'ng cu~ng so^i no^?I d-a'p la.i ti`nh mi`nh. Tre? con tho^ng minh va` nha^.y ca?m la('m! Sau gio+` ho.c, to^i va^~n hay o+? la.i tru+o+`ng d-e^? da.y ke`m the^m toa'n va` chi'nh ta?\. Tha`y co^ na`o d-a~ da.y ho.c o+? tru+o+`ng Ta`u mo+'i hie^?u tha^'u ca'i kho^? cu?a to^i\. Ho.c sinh pha't a^m ngo.ng li'u ngo.ng li.u thi` la`m sao ma` vie^'t d-u'ng d-u+o+.c? To^i thu+o+`ng me^.t ru~ sau gio+` chi'nh ta?\. D-o' la` to^i may ma('n co' mo^.t lo+'p tru+o+?ng gio?i giang d-a('c lu+.c, Ha` Ngo.c Va^n, ca^'t gio.ng sang sa?ng la^.p la.i du`m to^i ca^u vu+`a vie^'t xong. Du` va^'t va?, to^i va^~n kho^ng qua?n vi` d-a'm ho.c sinh d-a'ng ye^u qua'!

To^i nho+' ma~i nga`y to^i bi. be^.nh pha?i nghi?\. Tru+o+`ng nghe`o kho^ng co' gia'o vie^n da.y the^' ne^n ho.c tro` to^i bi. d-uo^?i ve^` nha`\. Ca? bo.n d-i bo^. na(m sa'u ca^y so^' d-e^'n tha(m to^i o+? Qua^.n Nha^'t. Me. to^i so+. con me^.t, ra d-uo^?i ve^` he^'t. Lu~ ho.c tro` d-u+'ng o+? ngoa`i co^?ng ke^u d-i'ch danh to^i ra ra? nhu+ ve go.i he`, vang ca? xo'm. Trong so^' d-o', to^i nha^.n ra gio.ng Lu+u Ha'n Manh, d-u+'a ho.c tro` ra('n ma('t nha^'t lo+'p, la`m to^i ma^'t ngu? nhie^`u d-e^m vi` pha?i nghi~ ca'ch "Tru+` Ha'n Phu.c... Manh"! To^i ca?m d-o^.ng qua', d-a`nh xin phe'p me. cho ca? d-a'm va`o nha`\. Nhi`n nhu+~ng khuo^n ma(.t d-o? gay la^'m ta^'m mo^` ho^i, to^i xo't la(.ng ngu+o+`i\. Nu+o+'c ma('t d-a~ vie^`n mi ma` to^i va^~n nha(n nho' ma('ng lie^n tie^'p ma^'y ca^u: "D-i xa na('ng no^i, kho^ng mu~ lo+~ be^.nh thi` kho^?" va` "D-u+o+`ng xa' ngu+.a xe nhu+ nu+o+'c, co' chuye^.n gi` co^ a^n ha^.n la('m!"\. Lu~ "con" vo^ tu+ cu?a to^i vo+` d-ie^'c nha(n nho+? cu+o+`i ro^`i ru+o+.t nhau d-u`ng d-u`ng chung quanh to^i\. To^i the^` vo+'i tro+`i d-a^'t se~ kho^ng bao gio+` nghi? da.y vi` o^'m d-au va` to^i d-a~ giu+~ d-u+o+.c lo+`i the^` d-o' cho d-e^'n nga`y ba~i tru+o+`ng...

Mo^.t ho^m tru+o+'c Gia'ng Sinh, to^i cao hu+'ng ke^? truye^.n Em Be' Ba'n Die^m cho lo+'p nghe\. Truye^.n mo^.t em be' mo^` co^i me. pha?i d-i ba'n die^m trong d-e^m Gia'ng Sinh la.nh le~o ba(ng gia'\. Em d-a~ d-o^'t cha'y que die^m d-a^`u tie^n d-e^? su+o+?i a^'m d-o^i tay ti'm nga('t vi` gio' D-o^ng. Du+o+'i ngo.n lu+?a vu+`a bu`ng cha'y, em tha^'y mo^.t ca^y tho^ng d-u+o+.c trang hoa`ng lo^.ng la^~y hie^.n tru+o+'c ma('t. Que die^m ta('t, em ba^.t le^n que thu+' hai\. La^`n na`y em tha^'y mo^.t ba`n tie^.c e^ he^` ba'nh tra'i thi.t tha`\. Nhu+ng que die^m ro^`i cu~ng ta('t ngu'm, em vo^.i d-o^'t ca? bo' die^m. Giu+~ vu`ng a'nh sa'ng lung linh, em tha^'y me. mi`nh d-e^'n. Me. d-e.p nhu+ thie^n tha^`n, me. di.u da`ng nhu+ tha'nh nu+~\. Me. d-e^'n ga^`n, khoa'c cho em chie^'c a'o a^'m a'p va` o^m em va`o lo`ng kho'c. Em cu~ng o^m la^'y me., ba^.t kho'c, xin ngu+o+`i d-u+`ng bo? em o+? la.i vo+'i d-o'i nghe`o, d-au kho^?\. Me. em vuo^'t to'c em va` da('t em d-e^'n mo^.t no+i d-a^`y nha.c va` a'nh sa'ng e^m di.u\. Nga`y ho^m sau, ngu+o+`i que't d-u+o+`ng ti`m tha^'y xa'c mo^.t co^ be' la.nh co'ng. Chung quanh co^ be' d-a^`y nhu+~ng ta`n die^m. D-a(.c bie^.t nha^'t la` d-o^i mo^i co^ be' va^~n co`n ca`i mo^.t nu. cu+o+`i tha^.t ra.ng ro+~\... Na(m mu+o+i khuo^n ma(.t nhi`n to^i buo^`n ngo+ nga^?n sau khi nghe xong truye^.n. Nguye^~n Ngo.c Thanh, d-u+'a ho.c tro` Vie^.t d-o^.c nha^'t, re^n le^n: "Chuye^.n na`y buo^`n qua' co^ o+i!". To^i nghe ma` ho^'i ha^.n ma~i!

Ho^m nay, ca^u truye^.n xu+a la.i tro+? ve^` mo^`n mo^.t trong to^i\. Mo^.t tra(m d-o^i ma('t ru+ng ru+ng buo^`n la.i a'm a?nh to^i\. Bao nhie^u truye^.n tha^`n tie^n d-a^`y hy vo.ng cu?a nga`y Gia'ng Sinh sao to^i kho^ng ke^?\? Ta^m ho^`n ngo.c nga` cu?a nhu+~ng d-u+'a ho.c tro` cu+ng: Ha` Ngo.c Va^n, Lu+u Ha'n Manh, Huy`nh Ca^?m Ho`a, Nguye^~n Ngo.c Thanh... co' bi. ti` ve^'t bo+?i ca^u truye^.n buo^`n thuo+? xu+a\? To^i hy vo.ng ca'c em que^n mau vi` to^i chi? muo^'n ta^m ho^`n ho.c tro` nga^y tho+ cu?a ca'c em lu'c na`o cu~ng la` mo^.t d-oa.n ga^'m ma`u sa(.c so+~ tu+o+i vui\. Ho.c tro` cu?a to^i o+i! Ca'c em co' bie^'t na(m mu+o+i ta^m ho^`n cu?a ca'c em d-a~ ke^'t la.i tha`nh mo^.t da?i ga^'m ru+.c ro+~ nha^'t, d-ang gia(ng trong lo`ng to^i kho^ng?

Tha`nh pho^' Dallas ba('t d-a^`u nho^.n nhi.p cha`o d-o'n Gia'ng Sinh. Tie^'ng nha.c vui re'o ra('t ti`nh co+` mo+? du`m to^i ho^.p nu+~ trang ky' u+'c ma` to^i d-a~ d-o'ng ky~ tu+` hai mu+o+i na(m nay\. Cho to^i co+ ho^.i nhi`n la.i chie^'c d-o^`ng ho^` co^? ki'nh cu?a tho+`i gian. Chie^'c ddo^`ng ho^` xinh dde.p ddu+o+.c ca^?n ba(`ng nhu+~ng vie^n bi'ch ngo.c xanh bie^'c nhu+ ha.t ma^`m cu?a thi va(n, nhu+~ng vie^n huye^`n cha^u d-en nha'nh cu?a na(m Ma^.u Tha^n, nhu+~ng ha.t ho^`ng ngo.c d-o? o^'i nhu+ tim vo+~ cu?a na(m 88. Nhu+ng d-a(.c bie^.t nha^'t la` mo^.t tra(m vie^n lu+u ly trong va('t va` sa'ng nhu+ nhu+~ng d-o^i ma('t nai d-a~ mo^.t tho+`i la.c va`o the^' gio+'i d-a^`y tu+o+?ng tu+o+.ng va` hy vo.ng cu?a to^i\. To^i nho+' na(m mu+o+i d-u+'a ho.c tro` nho? be' qua'!

Thu-Thuye^`n

12/1998

Back to Main

Email me at thuthuyen@yahoo.comThis page hosted by   Get your own Free Home Page