Nie^`m Mo+ U+o+'c Cu?a Chi. Ta^m

Tu+` khi mo+. chi. Ta^m bi. mo^? ma^'t tu'i ma^.t, mo^~I sa'ng so+'m chi. d-e^`u ro'n re'n va`o ca(n buo^`ng to^'I mu` va` khai no^`ng nu+.c cu?a ca^.u mo+. d-e^? xem mo+. chi. d-a~\... che^'t chu+a\? Tha(m do` nhu+ va^.y ma~i ro^`i no' tro+? tha`nh tho'i quen kho^ng the^? thie^'u cu?a chi. Ta^m. Chi. va^~n pha?i tho+? da`i a?o na~o mo^~I khi tha^'y mo+. mi`nh co`n ha' mie^.ng nga'y pho pho\. Tro+`I a.! Nhi`n khuo^n ma(.t nha(n que'o, tre^n d-a^`u chi? co`n lo+ tho+ d-u'ng ba so+.i to'c va` d-o^i mo^i me't me.t cu?a ba` cu., d-o^' ai kho^ng nghi~ d-a^'y la` mo^.t ngu+o+`I sa('p d-u+o+.c "phie^u die^u"\... The^' ma` ca? tha'ng ro^`I, mo+. va^~n cu+' so^'ng nha(n d-e^? chi. pha?i ha^`u ha. phu.c di.ch pha't d-o^? mo^` ho^i ho^.t! Chi. Ta^m suy nghi~ ra^'t ky~\. He^~ mo+. d-i thi` cha(?ng ma^'y cho^'c ca^.u cu~ng no^'I go't theo sau\. Tho'i d-I la` va^.y, nhu+~ng ca(.p vo+. cho^`ng gia` thu+o+`ng keo so+n ga('n bo' vo+'I nhau la('m, ke? o+? la.i du` co' kho?e d-u`i d-u.i va^~n pha?i he'o d-i vi` thu+o+ng nho+'\. Ca^.u ma` ve^` vo+'I mo+. thi` u+o+'c mo+ la`m chu? ca(n nha` cu?a chi. mo+'i tha`nh tu+.u\. Ca'c anh chi. em, ai no+~ to^'ng co^? gia d-i`nh chi. ra ngoa`i d-u+o+`ng!

Ti'nh d-e^'n nay, chi. Ta^m nuo^i ca^.u mo+. d-a~ tre^n mu+o+`I na(m. Tha^.t ra, ta^'t ca? anh chi. em ga^`n chu.c ngu+o+`I xu'm la.i go'p tie^`n mua mo^.t ca(n nha` o+? ngoa.i o^ Paris va` mo^~I tha'ng lo cho ca^.u mo+. ca? tie^`n su+o+?I la^~n d-ie^.n, nu+o+'c... Ta`i cha'nh gia d-i`nh chi. Ta^m eo he.p nha^'t ne^n chi. kho^ng giu'p gi` d-u+o+.c ngoa`i ca'ch o+? cu`ng vo+'i ca^.u mo+. d-e^? sa(n so'c ha^`u ha. hai cu.\. Chi. Ta^m chi? pha?i phu. tra'ch kho?an tie^`n cho+.\. The^' tho^i! Lu'c d-a^`u mo.i su+. d-e^`u e^m xuo^i\. Ca^.u mo+. kho?e ma.nh sa'ng suo^'t. Ca^.u ti'nh to'an d-a^`u tu+, d-o^`ng ra d-o^`ng va`o cu~ng bo^.n ne^n d-u+a the^m mo^.t i't cho chi. d-i mua sa('m, chi.\... vui ve? la('m. Sau na`y, ca^.u vu.ng ti'nh ma^'y vu., sanh ra hu.t tie^`n ne^n ca^.u lo+` d-i kho^ng nha('c gi` d-e^'n khoa?n tie^`n a^'y nu+~a\. Chi. Ta^m co' d-a'nh tie^'ng ma^'y la^`n ma` ca^.u kho^ng tho` ra mo^.t xu nho? ne^n chi. ba('t d-a^`u tha^'y ba^'t ma~n.

The^m nu+~a, mo+. ba('t d-a^`u d-o^? ra ha`ng tra(m thu+' be^.nh, la.i to`an be^.nh gia` mo+'I kho^?! The^' la` mo^.t tay chi. Ta^m pha?i d-u+a mo+. d-i ba'c si~, nha` thu+o+ng. La^u da^`n, chi. nghie^~m nhie^n coi mo+. hoa`n toa`n le^. thuo^.c va`o mi`nh. Ai khuye^n chi. d-u+a mo+. d-i kha'm ba'c si~ na`y ba'c si~ kha'c, chi. qua.t ngay: O^.Co' nuo^i ca^.u mo+. thi` muo^'n gi` cu~ng d-u+o+.c, ba^y gio+` d-e^? ye^n cho to^i lo bo^?n pha^.n cu?a mi`nh!O+.\. Mo^.t lu~ anh chi. ba'c si~ ky~ su+ pha?i im thin thi't. Chi. tho?a da. la('m!

Du` he^'t lo`ng sa(n so'c cho mo+., chi. Ta^m vo^ cu`ng tha^'t vo.ng khi tha^'y mo+. pha't cuo^`ng, tu+. nhie^n lo^i d-o^'ng nu+~ trang ra chia cho da^u, cho re^? sa.ch ba'ch. Di~ nhie^n chi. Ta^m d-u+o+.c u+u tie^n va` chi. d-a~ lu+.a ngay chie^'c nha^~n ba.ch kim na.m xoa`n nhu+ng chi. va^~n muo^'n the^m. No'i d-u'ng ra, chi. Ta^m muo^'n ta^'t ca? vi` chi? co' mo^.t mi`nh chi. la` ngu+o+`I d-a'ng d-u+o+.c hu+o+?ng nha^'t! Cha(?ng pha?i chi. d-a~ co+m bu+ng nu+o+'c ro't, tro` chuye^.n, ti? te^ to nho? vo+'I mo+.\. Trong lu'c d-o', co' d-u+'a na`o nghi~ d-e^'n mo+. d-a^u\? Ho^.p nu+~ trang cu?a mo+. tro^'ng ro^~ng thi` nhu+~ng cu+? chi? sa(n so'c me. cu?a chi. Ta^m cu~ng gia?m thie^?u to^'I d-a\. La^u la^u chi. mo+'I ra thu? thi? vo+'I mo+. la` chi. ca^`n tie^`n mua ca'i qua^`n mo+'I cho cho^`ng, d-o^i gia`y to^'t cho con hoa(.c bo^. va'y d-a^`m cho chi.\. Nga^~m la.i, ba^y gio+` chi. co' ba?o gi`, mo+. cu~ng nghe\. Bu` la.i, mo+. muo^'n gi`, ca^.u cu~ng chie^`u\. Ne^'u bo^' me., con ca'i co`n tho^ng ca?m vo+'I nhau d-u+o+.c thi` to^.I gi` ma` chi. kho^ng tu+? te^' vo+'I mo+.\? Nha^'t d-i.nh la` cha(?ng so+. lo^~!

Da.o na`y mo+. ca`ng nga`y ca`ng sa su't. Mo+. la^~n d-e^'n d-o^. que^n ca? chu+?i ca^.u\. Nha^'t la` mo^~I la^`n ca^.u le^n co+n ho u`ng u.c, d-a`m ra d-a^`y mo^.t mie^.ng ma` va^~n kho^ng chi.u nho^?! Mo+. cu~ng kho^ng co`n ke^u re^u la` ca^.u lu+o+`I ta('m go^.I khie^'n chie^'c a'o go^'I cu+' va`ng e^.ch nhu+ bi. cha` nghe^. tu+o+i le^n.

Mo+. co`n que^n nhie^`u thu+' la('m. Mo+. no'i d-ie^.n thoa.i vo+'I d-u+'a na`y, go.I nha^`m te^n cu?a d-u+'a kha'c la` chuye^.n thu+o+`ng. Lu'c ga('t go?ng, mo+. cu~ng chi? no'i tu+`ng chu+~ chu+' kho^ng cho ra ca? tra`ng nhu+ mo+. d-a~ tu+`ng chu+?i con nga`y xu+a\. Te^. nha^'t la` lu'c mo+. d-u+o+ng d-i tie^u hoa(.c d-i tie^?u ma` d-a~ lo'ng ngo'ng d-u+'ng da^.y vi` tu+o+?ng xong. Chung quanh mo+., nu+o+'c tie^?u, pha^n va(ng tung to'e\. Ca(n pho`ng ta('m cu+' kha('m le^n la(`m la(.m. Lu'c d-a^`u chi. kho' chi.u vo^ cu`ng nhu+ng mo^.t ho^`I ro^`I cu~ng quen. Chi. cha? da.i gi` ma` lau\. Co' la`m co^' cu~ng d-a^u va`o la.i d-a^'y, bo+?i va^.y, chi. chi? d-a(.c bie^.t chu`i ru+?a nhu+~ng ho^m ma^'y ba` chi. co' ti'nh sa('c ma('c sa('p d-e^'n tha(m ca^.u mo+.\. The^' ma` ma^'y ba` va^~n ke^u re^u la` nha` cu+?a ba^?n thi?u ho^i ha'm, cu+' nhoa`i ngu+o+`I ra ma` lau do.n. Muo^'n la`m thi` cu+' tu+. nhie^n. Chi. chi? bi. cho^.t da. va`i la^`n, chu+' sau na`y, chi. ti?nh nhu+ da^n A(ng le^ chi'nh tho^'ng.

Tha'ng tru+o+'c, chi. Ta^m bo+'I co+m va`o to^ nhu+.a cho mo+.\. Mo+. cu+' vu`ng va(`ng kho^ng chi.u\. Ti'nh mo+. va^~n quan lie^u te^.! Uo^'ng tra` thi` d-o`i d-i~a lo't ta'ch, a(n co+m pha?i du`ng ba't su+' tra'ng men... Nhi`n tha'i d-o^. ho+`n do^~I cu?a mo+. kho^ng kha'c chi mo^.t d-u+'a tre? hu+ ho?ng d-u+o+.c nuo^ng chie^`u tha'i qua'\. Chi. no^?I no'ng, tro+.n ngu+o+.c d-o^i ma('t tro`ng tra('ng nhie^`u ho+n tro`ng d-en. D-o^i ma`y ga^`n giao nhau trong lu'c chi. vui ve? nha^'t, ba^y gio+` sa('p cha^.p la`m mo^.t. Chi. nghie^'n ra(ng tre`o tre.o va` d-a^y la` la^`n d-a^`u tie^n chi. qua('c ma('t na.t mo+.: "Ba't su+' d-a^.p vo+~ he^'t ca? ro^`i\. Co' muo^'n a(n thi` a(n, kho^ng a(n thi` tho^i!"\. Nhi`n ne't ma(.t la^'m le't cu?a mo+., chi. tha^'y ha? he^ mo^.t ca'ch tha^.t nho? mo.n.

Chi. cu+' nho+' ma~i ca'i nga`y co`n nho?, a(n ca('p tie^`n tro^'n ho.c d-i cho+i\. Mo+. chi. chu+.c sa(~n trong nha`, chi? cho+` chi. bu+o+'c va`o la` tu'm la^'y to'c chi., qua^'n va`o cha^n ba`n ma` d-a'nh. La.i ke^u ca? con mu. ngu+o+`I la`m tha^n hi`nh to nhu+ tra^u d-u+.c ra ma` ghi`m chi. xuo^'ng. Tra^.n d-o`n d-o' la`m chi. ha^.n mo+. kho^ng bao gio+` nguo^i va` chi. chi? cho+` di.p d-e^? tra? thu`! Cho+.t nho+' to+'I ca^.u, chi. cho^.t da. quay la.i nhi`n, tha^'y ca^.u va^~n ca('m cu'i a(n, chi. cu+o+`I tha^`m: O^.D-a~ d-ie^'c lo`i ma` kho^ng chi.u d-eo ma'y khue^'ch a^m thi` co`n la^u mo+'I nghe d-u+o+.c!O+.\.

D-e^'n ba^y gio+` thi` qua' la('m. Mo+. lu' la^~n he^'t co+~ ro^`I\. Chi. Ta^m kho^ng co`n ca'ch moi tie^`n cu?a ca^.u mo+. nu+~a\. Mo+. no'i mo^.t chu+~ chu+a no^?I, la`m sao ma` xin xo? gi` cho chi.! Chi. thi` cha(?ng co' ly' do gi` d-e^? vo`i tie^`n ca^.u\. Lu+o+ng cho^`ng chi. d-em ve^` cha(?ng du`ng va`o vie^.c gi` kha'c ngoa`i ru? nhau d-i a(n tie^.m, sa('m su+?a la(.t va(.t, cho+. bu'a la(ng nha(ng va` d-i nghi? he`\. Ne^'u xin thi` the^? na`o ca^.u cu~ng ho?i la`m gi` ma` tie^u tu'ng. Lu'c d-o' chi? bie^'t d-u+.c ma(.t ra vi` nhu.c.

Tuy lu'c na`o ca^.u cu~ng la(?ng la(.ng hie^`n tu+` nhu+ mo^.t con bo` d-ie^'c nhu+ng d-o^' ai ngoa`i mo+. co' the^? la('c tu'i ca^.u d-u+o+.c. Ca^.u ca`ng i't ra ngoa`i buo^`ng tu+` khi chi. nha^'t quye^'t ba('t mo+. d-o'ng ta~ ma(.c du` mo+. d-a~ quy` su.p xuo^'ng d-e^? van chi.\. Chi. kho^ng hie^?u ca^.u lu'i hu'i o+? trong d-o' la`m gi`\. Cha('c d-e^? d-e^'m tie^`n! Chi. va^~n than tho+? vo+'I anh cho^`ng d-u.t cu?a chi. ra(`ng ngu+o+`I gia` sao hay tham lam khu+ khu+ o^m la^'y cu?a\. Kho^ng thi'ch hu+o+?ng thi` d-u+a d-u+a cho con cha'u du`ng chu+' d-e^? d-o' mo^.t ho^`I la.m pha't. Uo^?ng!

Ho^m tru+o+'c, chi. Ta^m thu+? ba?o mo+. ke^u ca^.u d-u+a cuo^'n so^? che`que d-e^? chi. d-i cho+. Ta`u o+? Paris. Mo+. cu+' u' a u' o+' la`m chi. d-ie^n tie^'t ra supermarche' mua vi? thi.t da`nh cho cho' ve^` na^'u soupe\. Mo+. chi. che^ do+? kho^ng the`m a(n. Chi. cha(?ng buo^`n e'p. D-u+o+.c hai nga`y, khuo^n ma(.t vo^'n ve^u vao cu?a mo+. la.i ca`ng ve^u vao nhu+ bi. bo? d-o'i ca? tha'ng. Kho^ng may cho chi., o^ng anh ke^' cu?a chi. tu+. nhie^n no^?I hu+'ng, la'i xe tu+` Fouge`res ve^` tha(m ca^.u mo+.\. Vu+`a tha^'y ma(.t mo+., o^ng cuo^'ng cuo^`ng cho+? cu. ra nha` thu+o+ng. Lu'c tro+? ve^`, o^ng xa'ng cho chi. Ta^m mo^.t ba.t tai pha't no^? d-om d-o'm ma('t vi` ca'i to^.I bo? d-o'i mo+.\. Chi. na(`m va^.t ra tru tre'o, re^n hu+` hu+`\. D-u'ng lu'c d-o' tha(`ng cho^`ng ngoa.i chu?ng nhu nhu+o+.c cu?a chi. d-i la`m ve^`\. Chi. be`n da`n ca?nh Chi' Phe`o, o^m d-a^`u, ma('t nha('m nghie^`n, mie^.ng nu+'c le^n nhu+~ng ca^u d-u+'t qua~ng:
"Che'ri, Il m'a presque\... tue'e!".

Cho^`ng chi. Ta^m xo't vo+., xo^ng to+'I nhu+ng chu+a ki.p no'i na(ng gi` thi` o^ng anh d-a~ d-ie^`m d-a.m cha(.n ho.ng ha('n:
"Vo+. anh bo? d-o'i me., anh kho^ng da'm can thie^.p thi` d-e^? ma(.c cho to^i su+?a tri. d-u+'a em ba^'t hie^'u!".

Cho^`ng chi. Ta^m ca(m ha^.n bo? d-i mo^.t nu+o+'c. To^'I d-e^'n, hai vo+. cho^`ng ba`n nhau ra rie^ng. Ba`n to+'I ba`n lui va^~n chu+a co' ca'ch na`o d-a`o ra tie^`n nha` cu`ng chi phi' , sa('m su+?a\... Cuo^'I cu`ng chi? co`n nu+o+'c cho+` "vo~ng mo+. d-i tru+o+'c, vo~ng ca^.u theo sau" mo+'I mong tha^'y d-u+o+.c nga`y mai huy hoa`ng. The^' la` chi. Ta^m tie^'p tu.c kha^'n Pha^.t va` de^.t mo^.ng mo^.t ca'ch kie^n nha^~n.

Ca'i nga`y tro.ng d-a.i cuo^'I cu`ng cu~ng to+'i\. Chi. Ta^m kho^ng da'm go.I d-a^y la` nga`y vui vi` chi. pha?i d-eo bo^. ma(.t ra^`u ri~ va` khoa'c le^n tre^n ngu+o+`I bo^. a'o d-en ma` chi. d-a~ sa('m tu+` na(m ngoa'i\. Mo+. chi. vu+a` qua d-o+`i\.

Ban d-e^m kha't nu+o+'c, mo+. go.I ma~i cha(?ng ai nghe, d-a`nh xuo^'ng la^`u la^'y mo^.t mi`nh. Mo+. cha(?ng may d-a.p tru'ng mie^'ng gie? lau nha`, tru+o+.t cha^n nga~ quay ra\. Mo+. bi. ga^~y xu+o+ng cha^.u cu`ng vo+'I ma^'y re? xu+o+ng su+o+`n nhu+ng mo+. kho^ng tha^'y d-au vi` d-a^`u mo+. va va`o ne^`n ga.ch qua' ma.nh khie^'n mo+. ba^'t ti?nh. Mo+. me^ man ro^`I d-i kha' nhe. nha`ng!

D-a'm tang mo+. buo^`n la('m. Buo^`n nha^'t va^~n la` khuo^n ma(.t loang lo^? lang beng cu?a ca^.u\. Tro^ng ca^.u vu+`a d-a(m chie^u vu+`a ngo+ nga^?n, chi. Ta^m nhi`n ma` pha't to^.I!

Mo^.t tua^`n sau nga`y d-u+a mo+. ve^` mie^`n cu+.c la.c, ca^.u ke^u chi. Ta^m va`o ca(n pho`ng ngu? tra`n nga^.p a'nh na('ng mai (ca^.u va^~n thi'ch mo+? toang cu+?a cho thoa'ng nha`!):
"Ca^.u kho^ng muo^'n o+? d-a^y nu+~a\. Bao la^u nay ca^.u cu+' na^'n na' vi` lo cho mo+.\. Ba^y gio+`, mo+. kho^ng co`n, ca^.u ti'nh ra Paris so^'ng vo+'I ma^'y ngu+o+`I ba.n gia`\. Tie^.n cho ca^.u ho.c ve~ va` d-a'nh ma~ tu+o+'c (ma.t chu+o+.c). Ho^`I xu+a chie^`u mo+., ca^.u pha?i bo? ta^'t ca? d-e^? lu'c na`o cu~ng co' ma(.t be^n mo+.\. Nay la` lu'c ca^.u hu+o+?ng tie^'p cuo^.c d-o+`I co`n la.i\. Con co' bie^'t khi tru+o+'c ca^.u kho^ng he^` d-eo ma'y d-ie^'c vi` kho^ng muo^'n bi. bu+.c bo^.I ro^`I sanh ra ga^y go^? mo^~I khi nghe mo+. ca`u nha`u\? Tu+` khi ma^'t mo+., ca^.u d-a~ d-eo no' va`o d-e^? nghe nhu+~ng d-ie^`u hay la.\... Ca^.u se~ chie^`u mo+. mo^.t la^`n cuo^'I ba(`ng ca'ch so^'ng cho tha^.t d-a'ng so^'ng, sau na`y ca^.u co`n co' nhie^`u chuye^.n hay ke^? cho mo+. nghe khi ga(.p la.i mo+. con. A`! Ca(n nha` na`y, ca^.u ti'nh ba'n ro^`I chia tie^`n d-e^`u cho ca'c con d-e^? ca'c con co`n co' mo'n qua` sau cu`ng cu?a mo+.!".

thu-thuye^`n
2/1999

Back to Main

Email me at thuthuyen@yahoo.comThis page hosted by   Get your own Free Home Page