TIẾNG GỌI THẦM
Phan Xun Sinhngười mi hoi tưởng nhớ
ta mi hoi trầm ngm
qu hương xa diệu vợi
cn trong tiếng gọi thầm

PHAN XUN SINH


1

Home