MƯỜI NĂM LẨN THẨN
Phan Xun Sinhngt mười năm đ xa qu
mười năm thấy một chỗ về cn xa
thời gian, bng ngựa lướt qua
m lng hm hẩm nhạt nha khi sương

15.6.1990 - 15.6.2000

PHAN XUN SINH


1

Home