"ThaiHoa Palace Citadel " by Q T Luong

Trèo t́nh lên núi mà thương
Cỏ hoa chất ngất phố phường ở mô
Huế chừ cách mấy triệu o
Mưa qua cửa Thượng chiều co bến Thừa
Hoàng Xuân Sơn


Home