Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Hội Long Hoa Và Ngày Tận Thế

Nguyễn Tấn Hưng

     Vào thập niên 50, lúc tôi còn nhỏ, trong dân gian miền Nam thường hay nghe đồn đãi về Phật Thầy Tây An, Ông Sư Vãi Bán Khoai (một danh hiệu khác của Phật Thầy Tây An thì phải)... đi truyền Ðạo từ núi Tà Lơn, Thất Sơn, miệt Hà Tiên - Châu Ðốc. Ông có làm nhiều phép lạ, nhất là chữa bệnh cho nhiều người bằng nước lả, lá cây, cỏ dại. Sau này, có sách ghi lại rằng, ông tên thật là Ðoàn Minh Huyên và là người đã sáng lập giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Giáo hướng về dân tộc Việt, kể từ năm 1849. Dựa vào giáo lý của ông, vào năm 1939, đức Huỳnh Phú Sổ cũng đã sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo với Tứ Ân Hiếu Nghĩa làm đầu...

     Ðặc biệt một điều là, giống giống như bên Cao Ðài Ðại Ðạo, đã ra đời và thành lập cơ Phổ Ðộ trước đó những 15 năm, tức năm 1924 (kể từ lúc ngài Ngô Minh Chiêu được thâu nhận và xem như là người đệ tử đầu tiên), đức Huỳnh Giáo Chủ cũng hay đề cập đến hội Long Hoa trong kỳ Hạ Ngươn mạt pháp. Trong bài bút ký "Sứ Mạng Của Thầy" truyền lại cho môn đồ, viết vào năm 1942 khi bị Thực dân Pháp an trí tại Bạc Liêu, có đoạn như sau:

    
... Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác, cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây, may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật Pháp, gội nhuần ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi, hiềm vì nỗi cảnh quốc phá, gia vong, máy huyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh, đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ.
     Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, vong thân vị quốc, huống chi nay cơ mầu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chơn Phật nghe kinh, ngao du tứ hải, dạo khắp Tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen?
     Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Phật Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền Ðại Ðạo, định ngôi phân thứ gây cuộc Hòa Bình cho vạn quốc chư bang.
     Thiên Tào đã xét định, khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi Hạ Ngươn nầy, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà trị tội xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn Tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quày đầu, cải tà quy chánh thì mới mong Thiên Ðình ân xá bớt tội căn để kịp đến Long Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật Trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm mầu, kiến diện bậc Chơn Sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời nầy pháp môn bế mạc, Thánh đạo trăn vu, người tâm trí tối đen, đời lắm Ma Vương khuấy rối.
     Ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liễu Ðạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân; vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh...


     Xuyên qua kinh sách Cao Ðài, chúng ta hiểu sơ lược rằng vũ trụ có Tam Tài là Thiên Ðịa Nhơn. Trời Ðất có tam ngươn là Thượng Ngươn (thời Thượng Cổ), Trung Ngươn (thời Trung Cổ), Hạ Ngươn (thời hiện đại) và Ngũ Hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Người có Tam Bửu là Tinh, Khí, Thần (tức âm, dương, linh hồn) và Ngũ Ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Rồi nếu ai muốn hợp được tinh, khí, thần (tam huê tụ đảnh để thành Thần, Thánh, Tiên, Phật) thì phải tu thân, tịnh luyện từ thấp với "tam cương ngũ thường" (Nhơn đạo) lên cao với "tam qui ngũ giới" (Phật đạo), v.v. và v.v... Nhưng tại sao thời Hạ Ngươn này lại thường bị gán cho là thời mạt pháp? Và tại sao có hội Long Hoa?

     Thì đây, trong kinh "Ðại Thừa Chơn Giáo," phẩm "Dưỡng Sanh Tánh Mạng," Thầy, tức Ngọc Hoàng Thượng Ðế, đã có dạy như sau:

    
Các con khá biết:
     Ðạo có ba ngươn, ba ngươn ấy là cái số cuối cùng của Trời, Ðất. Trước hết mở đầu là Thượng Ngươn. Thượng ngươn đây chính là Ngươn Tạo Hóa, là ngươn đã gầy dựng cả Càn Khôn Võ Trụ.
     Vậy khi mới tạo Thiên lập Ðịa, nhơn loại sanh ra thì tánh chất con người rất đổi hồn hồn ngạc ngạc, còn đang thuần phát thiện lương, nên chi cứ thuận tùng Thiên lý mà hòa hiệp dưới trên, tương thân tương ái. Thời kỳ ấy người người đồng hấp thụ khí thiên nhiên, nên hằng cộng hưởng thanh nhàn khoái lạc mà vui say mùi Ðạo tháng ngày. Bởi đó đời thượng cổ mới có danh là đời Thượng Ðức, mà Thượng Ngươn ấy cũng kêu là ngươn Thánh Ðức nữa.
     Kế đó bước qua Trung Ngươn thì nhơn tâm bất nhứt, tập quán theo thói đời, thâm nhiễm những nết xấu mới làm cho xa mất điểm thiện lương, bèn cậy ở sức mình mà hiếp bức lấy nhau, chém giết lẫn nhau, tương sát, tương tàn, mạnh còn yếu mất thì mới sanh ra biết bao trường huyết chiến, không còn kể đồng loại, đồng chủng, đã lợt tình đồng nghĩa, đồng bào. Bởi đó đời trung cổ mới có danh là đời Thượng Lực, mà Trung Ngươn ấy cũng kêu là ngươn Tranh Ðấu nữa.
     Tiếp đến Hạ Ngươn, sự tranh đấu ngày càng ráo riết, dữ tợn, gớm ghê thì nhơn loại lại chê sức mạnh mà dùng não cân nên mới bày ra chước quỉ, mưu tà, kế sâu, bẩy độc, thiệt là khốc liệt phi thường. Song đó cũng lẽ tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn hóa. Ngặt càng tranh đấu lắm lại càng ác liệt lắm, nên tranh đấu thét phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt. Bởi đó đời hiện tại là đời Mạt Kiếp, còn Hạ Ngươn này là ngươn Ðiêu Tàn.
     Nhưng hễ loạn là tới trị, vong tất phục hưng, nên ngươn tiêu diệt tất sẽ bước đến ngươn bảo tồn là ngươn Ðạo đức phục hưng, để sắp lập lại như đời thượng cổ, thế nên cũng gọi là ngươn Tái Tạo.
     Vậy nhơn loại bước qua thời kỳ này là thời kỳ qui nhứt thống, đại luân hồi của Thiên Ðịa đó. Mà ngày nay đã đúng số nhứt định của Tạo Ðoan, đã tới ngươn cuối cùng của Thiên Ðịa, vì tính ra thì đã mười hai muôn chín ngàn sáu trăm năm, nên đã tới thời kỳ tạo Thiên lập Ðịa một lần nữa.
     Các con, ngày nay Thầy đã đến đây rồi là Thầy muốn ngửa tay ra mà tế độ các con. Vậy các con phải nương níu lấy Ðạo mầu, rán luyện chơn tánh cho thuần dương thì ắt tránh khỏi cuộc dinh hư tiêu trưởng của đời sắp đến, nghe các con!


     "Mười hai muôn chín ngàn sáu trăm năm" tức là "một trăm hai mươi chín ngàn sáu trăm (129600) năm," một thời gian kể ra cũng khá dài để cho nhân loại, chúng sanh tìm hiểu. Khoa học hơn một chút, dựa vào tự điển bách khoa của Mỹ, phần viết về những thời kỳ băng giá (Ice Ages), chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì có ít nhiều trùng hợp. Theo các nghiên cứu của các khoa học gia, các nhà thiên văn thì khoảng 300 triệu năm giải Ngân Hà (Milky Way Galaxy) làm xong một vòng quay xung quanh trục của nó và có ít nhiều ảnh hưởng đến Thái Dương Hệ (Solar System), nên tạo ra các chu kỳ băng giá này. Nếu tạm gọi là Ngươn thì nhân loại chúng ta cũng có Tam Ngươn, xoay vần trong khoảng "một trăm ngàn (100000) năm." Bằng toán học, cộng trừ nhơn chia, đại khái, nếu lấy thời hiện đại làm mốc, thì gồm có: Thượng Ngươn (First Ice Age) xảy ra 93408 năm trước đây, tương tự, Trung Ngươn (Second Ice Age) xảy ra 41000 năm trước đây, và Hạ Ngươn (Last Ice Age) cũng đã xảy ra vào khoảng 25920 năm trước đây.

     Rồi, đi xa hơn một chút nữa, cũng lấy thời hiện đại làm mốc, tôi thiển nghĩ, chính trong phần Hạ Ngươn (Last Ice Age) này chúng ta mới có 3 ngươn nhỏ, chia ra thời Thượng Cổ (từ 25920 cho đến 2700 hay năm 700 trước Tây lịch, dựa vào điểm Kinh Cựu Ước được viết vào khoảng 700 năm trước khi Chúa giáng sinh), Trung Cổ (từ 2700 cho đến ngày nay), và Hạ Cổ (tạm gọi như vậy cho thống nhứt) tức là thời đại bây giờ. Ðặc biệt trong năm 11000 (tức 9000 năm trước Tây lịch), quả Ðịa Cầu đã đổi trục Nam Bắc ra Bắc Nam...

     Bởi... "lẽ tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn hóa" nhưng "văn minh tiến triển mà đạo đức suy đồi," và bởi... lẽ "thiên thơ dĩ định," tức là đã đến chu kỳ để lập lại đời Thượng Cổ Thánh Ðức. Bởi... cũng chính vì "văn minh và đạo đức chẳng đi đôi" mà những người anh Kogi trên rặng Sierra, Nam Mỹ, những người phải học về tâm linh với 7-9 năm diện bích ở tuổi 20 trước khi học các thứ về vật chất, đã phải gởi thông điệp cho Ðại Hội Tôn Giáo Thế Giới tổ chức ở Chicago vào năm 1993. Bản dịch của Nguyên Phong từ bài viết của Alan Ereira, ký giả đài BBC, có những đoạn như sau:

    
Một vị Trưởng Lão cho biết:
     "Vũ trụ là một tấm gương lớn, phản ảnh tất cả mọi việc xảy ra trong đó. Biết rung động với vũ trụ là biết quán xét tấm gương kia, do đó người ta đâu cần phải đi đâu xa mà cũng biết được những điều cần thiết. Việc ngồi chín năm trong động đá đâu phải chỉ ngồi đó nhai vài lá cây, suy nghĩ vài câu nói, mà đòi hỏi người ta phải nổ lực tìm hiểu về mình, vì biết mình chính là biết được vũ trụ và biết được vũ trụ thì tất hiểu được các định luật thiên nhiên. Ðã hiểu được các định luật này một cách sâu xa thì làm sao có thể làm trái với nó được? Sở dĩ con người làm việc sai quấy vì họ không biết mình, chỉ sống hời hợt, quay cuồng và dựa trên những giá trị có tính cách giả tạo, những giá trị do tập đoàn tạo ra chứ không phải phát xuất từ những công phu suy gẫm sâu xa. Sống như thế không thể gọi là sống. Ðó là sống mà như chết, thân thể tuy sống mà đầu óc đã chết từ lâu rồi!"
     ...
     Vị Trưởng Lão đã nói:
     "Ðời sống là một sự mầu nhiệm. Nếu con người biết mài dũa thân và tâm để ý thức đời sống một cách trọn vẹn thì người ta sẽ ý thức được những việc khác phi thường hơn."
     ... Vị Trưởng Lão lên tiếng:
     "Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ về điều chúng tôi muốn nói. Chúng tôi muốn gửi một thông điệp cho các em trong gia đình nhân loại. Chúng tôi nói bằng trái tim, những lời nói chân thành nhất rằng hiện nay nhân loại sắp bước vào một thảm họa rất lớn mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra.
     ... Nếu trái đất bị hủy hoại thì chúng ta sẽ sống ở đâu? Ðây là một vấn đề hết sức quan trọng và cần xét đoán một cách nghiêm chỉnh. Các anh không biết trong vòng vài năm nữa thế giới sẽ biến đổi như thế nào? Chắc không lấy gì tốt đẹp lắm đâu nếu các em cứ tiếp tục phá hoại mà không biết bảo trì môi trường sinh sống. Tại sao được thừa hưởng một gia tài tốt đẹp như thế mà chúng ta lại phá hoại nó đi vậy? Tại sao các em không nghĩ rằng trải qua mấy ngàn năm nay, thế hệ trước đã giữ gìn cẩn thận, đã trân trọng từng tấc đất, từng ngọn suối, từng khóm cây, ngọn cỏ mà ngày nay các em lại phá nát không hề thương tiếc?
     Làm sao các em có thể tự hào rằng mình "văn minh" khi nhân loại và mọi sinh vật mỗi ngày một khổ đau nhiều hơn xưa? Làm sao có thể nói rằng nhân loại đã "tiến bộ" khi con người ngày càng gia tăng thù hận, chỉ thích gây chiến tranh khắp nơi? Các anh biết vậy nhưng phải làm sao đây? Làm sao có thể nói cho các em biết rằng vũ trụ có những định luật vô cùng lớn lao, không thể vi phạm được? Lòng các anh vô cùng đau đớn vì các anh thấy rằng trái đất đã khô kiệt rồi, mọi sự sống đang lâm nguy và thảm họa diệt vong chỉ còn trong giây lát. Do đó các anh muốn kêu gọi khẩn thiết rằng hãy thức tỉnh, ngưng ngay những việc có tính cách phá hoại đó lại, nếu không thì trễ quá mất rồi!"


     Qua các phần trên, chúng ta tạm hiểu và tạm chấp nhận rằng, quả là chúng ta đang sống trong thời Mạt Kiếp! Nhưng, trở lại vấn đề vì sao có hội Long Hoa và hội này để làm gì, với mục đích gì? Mà suốt từ cả thế kỷ nay chúng ta thường nghe nhắc đến, đề cập đến?

     Trong đàn cơ ngày 5, tháng 10, năm Kỷ Mùi (1979) tại Thiên Lý Bửu Tòa, San Jose, USA, đức Lý Thái Bạch Ðại Tiên có luận như sau:

    
Lão: THÁI BẠCH KIM TINH kiêm GIÁO TÔNG ÐẠI ÐẠO.
     Nay Lão xin sơ lược mấy lời diễn tả qua các nội dung của công cuộc Long Hoa Ðại Hội: Thời nhiệm ấy khởi đầu khai mạc từ Nhứt ngoạt, Thập Ngũ nhựt, Kỷ Mùi niên (15-1-1979). Cuộc Ðại Hội sẽ còn tiếp diễn đến Thập ngoạt, Thập Ngũ nhựt, Giáp Tý niên (15-10-1985), tức là lục niên thời nhiệm hội. Kể từ khi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Thiên Khai tức là Cao Ðài Ðại Ðạo Nam Phương Việt Nam sơ khai đúng vào Giáp Tý hiệu niên, tây lịch nhằm 1924, đến bây giờ đã ngũ thập lục (56) niên. Ðức Chí Tôn có dạy rằng: Mối Cao Ðài Ðại Ðạo Tam Kỳ khai môn độ thế. Vì đến cận thời kỳ tam ngươn mạt hậu, đại hội Long Hoa sẽ diễn hành nhằm vào cuối thế kỷ 20 tức là chu kỳ của mười ngàn (10000) năm thế hệ.
     Mục đích cuộc Ðại Hội Long Hoa, tức là một cuộc phán đoán đại đồng của Ðức Chúa Trời trong tất cả toàn cõi từ vô vi lẫn hữu hình không riêng biệt. Chung qui từ ba ngàn thế giái, thất thập nhị địa tức là 72 cõi hành tinh và 36 cõi trời gọi chung là Bộ Châu Tứ Ðại. Ðặc quyền ngự trị tối đại một Ðấng Tối Cao quản cai toàn thể tức là một Ðấng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
     ... Nhiệm kỳ khai diễn Ðại Hội Long Hoa trong vòng lục niên. Thời gian ấy chia thành 3 giai đoạn:
     1) Giai đoạn thứ nhứt: Gồm có nhị niên. Thời gian ấy dành cho Tam Giáo Thượng Tòa sắp xếp các công cuộc đặc trách về qui nguyên, khai đường phổ độ truyền Ðạo khẩn thiết để vớt cứu sanh linh cho kịp kỳ thế diệt. Dụng máy huyền vi hạ điển Tiên Thiên mầu nhiệm tận cõi giái trung mà sáng soi mọi đường chơn lý...
     ...
     Vì nay là thời kỳ Ðại Ân Xá, nếu người thế tục đã hiểu rành mà bồi công lập đức thì chẳng có gì hơn. Long Hoa Ðại Hội vốn là một cơ hội thi đức, thi công, một thời kỳ phán xét chung mảy lông không hề lọt. Sau khi phán xét xong có thưởng phạt rồi thì các bộ sổ đều xóa bỏ để lập lại cái mới.
     2) Thời nhiệm thứ hai: Là thời nhiệm phán xét đến toàn cõi giái trung, các bộ sổ vô vi khắp 12 cõi trung thiên và thưởng phạt đến cõi thế giới hữu hình địa cầu thứ 67 nầy, tức là cõi thế giới hiện tại giữa nhân vật cõi trần xã hội của nhân loại ngày nay.
     3) Thời nhiệm thứ ba: Sẽ phán đoán đến 12 cõi Hạ Thiên Vương, Thập Ðiện Minh Vương khâm trình bộ sổ tại cõi địa ngục từ nhiệm thời mười ngàn (10000) năm đến nay. Sau khi cuộc phán đoán đã hoàn tất thì 10 cửa ngục môn sẽ bắt đầu bế tắc. Các linh hồn phạm tội sẽ bị đời đời khó mong giải thoát! Thượng Cổ lập đời mười ngàn (10000) năm tương lai sẽ có định kỳ cho thế hệ khác.


     Ở nơi đây chúng ta thấy có sự hơi hơi trùng hợp giữa chu kỳ lập lại đời Thượng Cổ 10000 năm trong kinh sách so với chu kỳ đổi trục quả Ðịa Cầu 11000 năm (9000 năm trước Tây lịch) của các nhà khoa học. Xét cho cùng thì... có thể một trận Ðại Hồng Thủy sẽ xảy ra trong tương lai như đã xảy ra trong quá khứ, mới có thể lập lại đời Thượng Cổ. Và, xét cho cùng thì... Long Hoa Ðại Hội đã diễn ra rồi, từ năm 1979 đến năm 1985 mà ít người hay biết. Và, hiển nhiên, cuộc phán xét đại đồng cuối cùng cũng đã xong rồi. Nhưng, như vậy, tại sao ngày tận thế lại chưa tới?

     Thật ra thì ngày tận thế cũng đã đến rồi, vào năm 1982, lúc các thiên thể, hành tinh (Asteroids) đang bay vào Ðịa Cầu. Nào có ai ngờ, trong âm thầm và theo lời chỉ dạy của Thầy, vào lúc 12 giờ trưa ngày 21-3-1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, USA, đại diện Tam Giáo và toàn thể đạo hữu, đạo tâm đã làm cuộc đại lễ "Cầu An Xin Bình Ðịa Chấn."
* Ðể rồi sau đó, trong đàn cơ ngày 26-3-1982, Thầy đã cho biết kết quả như thế này:

        
Bát ngát niềm thương chốn biển trần,
         Ðoái nhìn cảnh tượng dĩ đồng thân,
         Tam Giáo chung nhà kỳ dựng thế,
         Phép mầu chuyển đạt bởi Thiên Ân.
         Thái Cực Hà Ðồ qui vạn pháp,
         Bát Môn trận địa triệt yêu thần,
         Thiên tướng vạn quân đồng trí thủ,
         Trùng trùng điệp điệp sắc tường vân.

     Thầy hoan hỉ ban ơn, các con hãy bình thân.
     Hôm nay là giờ lành, Thầy xin giáng điển nơi Thiên Lý Bửu Tòa hầu ban bố ơn lành cho toàn cõi thế nhân, sau là điểm công cho toàn thể Tam Giáo và tất cả chúng sanh đã mang hết tấm nhiệt thành hòa hiệp lẫn nhau đồng lòng khẩn nguyện.
     Ngày Lễ Cầu An vốn là một ngày vạn hạnh cho toàn cõi vũ trụ hoàn cầu. Cũng vì định luật thiên nhiên của máy Tạo, quả địa cầu duy vật đã đến thời nhiệm mãn cuộc tuần hoàn, thế nên mới gây nhiều điều thảm họa. Thầy vì thương xót chẳng nỡ đang tâm. Kể từ Ðạo khai Bính Dần truyền giáo, tuy rằng các con vẫn thấy ngày tận thế hãy còn thăm thẳm xa xôi, nào có biết đâu ngày giờ dĩ định. "Bát Bộ Chơn Kinh" đã có dạy rành và chỉ dẫn không còn sai sót điều chi, thì ngày giờ hôm nay chính Thầy đã ra tay cứu thế. Các con ôi, các con cũng đọc đặng nơi lòng rằng cuộc Lễ Cầu An chắc là Bát Môn Ðồ Trận. Nếu như các con mà hiểu đặng ngày giờ của trái đất hoại hư thì các con kinh sợ đến bực nào, cũng nhờ không hiểu nên mới đặng tạm an.
     Các con ôi! nếu Thầy không cứu thì tiếng nổ xảy ra long trời lở đất, quả địa cầu tan vỡ thì các con lẩn tránh nơi đâu? Tiếng nổ thứ hai là do hấp lực tàn phá của sự sụp đổ thì toàn cõi năm châu lâm vào hiểm họa thủy lụt tràn lan, sóng thần lôi cuốn, thì nửa trái cầu bên kia lại gây thành tiếng nổ thứ ba, trận thủy lụt nước sôi đục đen nóng bỏng còn chi!
     ...
     Lễ Cầu An Ðịa Chấn tuy rằng xem qua thấy rất bé nhỏ tầm thường, nhưng đó là một phản ảnh nơi không trung, Tam Giáo Thượng Tòa đã lập thành một "Thiên Môn Trận Bát Quái Ðồ Thiên," đặng toàn thể chư Phật, chư Thánh, chư Tiên đồng nhứt thiết lập trận đồ, và Thầy thì ngự giữa Linh Tiêu Ðài mà vận chuyển phép mầu để trấn an thảm họa.
     ...
     Nhắc lại, Thầy thiết lập Bát Quái Ðồ Thiên để khai thông vạn pháp, quy Tam Giáo, hiệp ngũ hành vận chuyển phép mầu để sáng tạo lại một quả địa cầu mới, gọi là lập đời thì mới là giải cứu qua cơn Càn Khôn mạt hậu.
     Vì quả địa cầu duy vật 68 này đến đây đã hết thời nhiệm. Kể từ ngày thời gian vật nhơn sanh hóa sáng tạo đặng sự sống cho đến bây giờ, cộng sổ thời gian thì đã 12 muôn 9 ngàn 6 trăm mấy chục niên lẻ rồi, nên nhiệm thời tuần hoàn đã mãn cuộc. Thầy cũng đã ấn định từ thuở tiền khai rằng quả địa cầu 68 đến kỳ mạt thế sẽ không còn nơi cư ngụ. Ngày nay các con đã hiểu Ðạo biết Thầy, thì Thầy nỡ nào tai ngơ mắt lấp. Nếu xét tội nhơn loài thì khó nỗi vị tha, nhưng vì lòng bác ái nên Thầy phải chịu nhọc nhằn mà tận độ.


     Thêm một lần nữa Thầy nhắc đến con số 129600 năm. Tóm lại, qua những gì trình bày trên, chúng ta cũng ít nhiều biết sơ qua về... Hội Long Hoa và Ngày Tận Thế. Và, nếu biết rồi và muốn cứu vãn tình thế thì mọi người nên thức tỉnh, tu tâm, dưỡng tánh là hơn...

     * Hình ảnh cuộc đại lễ "Cầu An Xin Bình Ðịa Chấn":
     http://saigonline.com/caodai/unic/h_anh06_.htmBài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp