[V ĐỀ]
Nguyễn Đăng Tuấnkệ em
thn xc
cũng mn
tri tim
v lượng
vần cn
yu em

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngy 27 thng 5 năm 2004Home