NỘI THỨC
Nguyễn Đăng Tuấnci xuống
nghe kinh
chng
nội thức

ngửng mặt
nhn quanh
ci
người cho

tỉnh m
cơn sng
sao
chao động

ở lại
cn kia
khc
nội bi

nguyệt động

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngy 23 thng 3 năm 2004Home