Mai Em Đi

Nhạc: Nguyễn Đăng Tuấn
Lời: Thơ Phạm Ngọc
Tiếng Hát: Hạnh Nguyên
Ḥa âm phối khí: Quang Đạt
CD Cánh Chiều T́nh Ca Nguyễn Đăng Tuấn
Photo and cover design: Nguyễn Tiến Tâm
Thực hiện: Huricane production
Phát hành: 10/2004

Home