Hỏi Em

Nhạc: Nguyễn Đăng Tuấn
Lời: Thơ Phạm Ngọc
Tiếng Hát: Thụy Long
Ḥa âm phối khí: Quang Đạt
CD Cánh Chiều T́nh Ca Nguyễn Đăng Tuấn
Photo and cover design: Nguyễn Tiến Tâm
Thực hiện: Hurricane production
Phát hành: 10/2004

Home