THƠ
NGUYỄN ÐỨC BẠTNGÀN

Bình Minh Câm,
ISBN 0-9686001-2-3
viết năm 1975 in năm 1985 - 16.00 $ CAN / 12.00 $ US

Giữa Triền Hạn Reo,
ISBN 0-9686001-1-5
trường khúc lục bát
viết năm 1972 in năm 1988 - 10.00 $ CAN / 10.00 $ US

Thơ Nguyễn Ðức Bạtngàn,
ISBN 0-9686001-3-1
viết từ năm 1976 đến năm 1999
in tháng 12 năm 1999 - 20.00 $ CAN / 14.00 $ US

Từ Giã Ngày,
ISBN 0-9686001-0-7
thơ của thời thanh niên
viết năm 1971 in năm 1989 - 10.00 $ CAN / 10.00 $ US