da(.m nga`n

da(.m nga`n

trong tho+ ru+o+.u va^~n ngu.c tu`
nghe oan ho^`n da^.y tie^~n phu` du ddi
da(.m nga`n dda~ khe'p ddo^i mi
ra kho+i ti`nh da.t tru+o+'c ky` ba~o da^ng
ngo^`i dda^y mo^.ng suo^'t ho^`ng tra^`n
ru+`ng cao co' nho+' mo^.t la^`n dda.i du+o+ng
thu tru`ng le^.ch bo'ng bie^n cu+o+ng
ro^`i mai thu+'c da^.y xuo^'ng ddu+o+`ng, pho^i pha

nguyen duc batngan


[Mu.c Lu.c] [Trang Tru+o+'c ] [Trang Ke^' ] [Nga`y Ngo' Xuo^'ng] [Trang Chi'nh]