Hà Nguyên Du

author: hà nguyên du

cover design: khánh trường

layout: quỳnh chi

illustration: lê thánh thư

photograph: brian doan

publisher & distribution: tự lực

printed in the united states of america
@2001 by author & publisher

ANH BIẾT, EM YÊU DẤU