M-Việt 7.8 for Dummy: Tốc Ký capNhat Huong Dan

Tắt  Bật  Xem & Đổi Dấu Tìm & Đổi Chữ Duyệt Hỏi Ngã Hoán Chuyển Dùng Tốc Ký